HOME
ร้องเรียนการทุจริต
ITA
LPA
e-GP
ติดต่อหน่วยงาน

วิสัยทัศน์และพันธกิจ


พันธกิจ MISSON

1) ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพื่อให้เป็นเมืองน่าอยู่ ประตูสู่จังหวัดน่าน
2) สร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและ หน่วยงานต่าง ๆ ในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา
การตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง
3) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน
4) จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
5) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทุกระดับ
6) รณรงค์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการคุ้มครองทางสังคม ตลอดจนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
7) ส่งเสริมการประกอบอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
8) อนุรักษ์และพัฒนาประเพณีอันดีงาม บำรุงศาสนาและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น