HOME
ร้องเรียนการทุจริต
ITA
LPA
e-GP
ติดต่อหน่วยงาน

สมาชิกสภาฯ

         
   
    คณะสมาชิกสภาฯ
 
   
   

นายสมเดช  เขื่อนเพชร
ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย

   
   


นายทวน จำปา
รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย

   
   


นายศุภศิษฐ์  โปทิ
เลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย

   


นางราตรี  มุ่งต่อม
สมาชิก สภา
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย ม.2

     

นายวิษณุ อุปชัย
สมาชิก สภา
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย ม.3

นายทูน  เฟื่องฟู
สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย ม.4

     


นางดวงรัตน์  ชมพูพันธ์ุ
สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย ม.6


นายเพลิน  พลังฤทธิ์
สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย ม.8

     


นายศรีวรรณ  มะโนชัย
สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย ม.9


นายพิเชษฐ์  ปริกเพชร
สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย ม.10

     


นายสายันต์  ยาวิละ
สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย ม.11