HOME
ร้องเรียนการทุจริต
ITA
LPA
e-GP
ติดต่อหน่วยงาน

สมาชิกสภาฯ

         
   
    คณะสมาชิกสภาฯ
 
   
   
นายศุภโชค ไชยวุฒิ
ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย
   
   

นายสมเดช เขื่อนเพชร
รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย
   
   

นายวิษณุ อุปชัย
เลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย
   


นายนิทัศน์ ชำนาญ
สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย ม.1
     
 


นายศราวุธ สมบัติแก้ว
สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย ม.4
 
     
นายทูน เฟื่องฟู
สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย ม.4

 
     
นางสุพิน เขื่อนเพชร
สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย ม.5


นางดวงรัตน์ ชมพูพันธ์
สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย ม.6
     
นายทวน จำปา
สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย ม.7


นายเพลิน พลังฤทธิ์
สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย ม.8
     
นางกมลทิพย์ ตาเถิง
สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย ม.8


นายศรีวรรณ มะโนชัย
สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย ม.9
     
นายชนะ บุญประสิทธิ์
สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย ม.9


นายประยูร จันด้วง
สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย ม.10
     
นายพิเชษฐ์ ปริกเพชร
สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย ม.10