HOME
ร้องเรียนการทุจริต
ITA
LPA
e-GP
ติดต่อหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

12/1/21). ประกาศกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 256338 30/12/20). ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 256410 30/12/20). ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีพ.ศ.256412 17/11/20). งบทดลองและงบรับ-จ่ายเงินเดือนตุลาคม 256337 28/10/20). แผนการจัดเก็บภาษี ประจำปี 256454 28/10/20). รายงานผลการดำเนินงานทุก 3 เดือน (ไตรมาสที่4) ปีงบประมาณ 256339 28/10/20). งบแสดงฐานะการเงินและรายงานต่างๆ ประจำปี 256335 28/10/20). รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน 256333 27/10/20). รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 256348 21/10/20). งบทดลองและงบรับ-จ่ายเงินเดือนกันยายน 256354 21/10/20). งบทดลองและงบรับ-จ่ายเงินเดือนสิงหาคม 256329 28/9/20). สปสช.พัฒนาแอปให้ประชาชนลงทะเบียนเปลี่ยนหน่วยบริการผ่านมือถือได้แล้ว18 24/8/20). งบทดลองและงบรับ-จ่ายเงินเดือนกรกฎาคม 256348 14/8/20). ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2563 ชุดที่ 234 7/8/20). ประกาศแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 256331 24/7/20). รายงานผลการดำเนินงานทุก 3 เดือน (ไตรมาสที่3) ปีงบประมาณ 256388 22/7/20). ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 256261 21/7/20). ขอเชิญทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ-องค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256340 21/7/20). งบทดลองและงบรับ-จ่ายเงินเดือนมิถุนายน 256363 20/7/20). ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประจำปี 256365 20/7/20). ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประจำปี 256354 20/7/20). งบทดลองและงบรับ-จ่ายเงินเดือนเมษายน 256345 12/7/20). ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ประจำปี 2563 (หมู่ 5-11)37 12/7/20). ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ประจำปี 2563 (หมู่ 1-4)50 12/6/20). งบแสดงฐานะการเงินและรายงานต่างๆ ประจำปี 256256 11/6/20). งบทดลองและงบรับ-จ่ายเงินเดือนพฤษภาคม 256361 10/6/20). ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 หมู่ 10-1140 10/6/20). ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 หมู่ 6-937 4/6/20). ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 หมู่ 1-543 28/4/20). รายงานผลการดำเนินงานทุก 3 เดือน(ไตรมาสที่ 2) ปีงบประมาณ 256365 28/4/20). รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 256349 28/4/20). งบทดลองและงบรับ-จ่ายเงินเดือนมีนาคม 256350 28/4/20). งบทดลองและงบรับ-จ่ายเงินเดือนกุมภาพันธ์ 256362