HOME
ร้องเรียนการทุจริต
ITA
LPA
e-GP
ติดต่อหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

16/3/23). ประชาสัมพันธ์ ► ขอเชิญชวนผู้รับบริการหรือผู้ที่มาติดต่อหน่วยงานภาครัฐร่วมประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 74 15/3/23). ประกาศ เรื่องนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล13 15/3/23). ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย เรื่องนโยบายไม่รับของขวัญ(์No Gift Policy) ประจำปีพ.ศ.256514 14/3/23). ประกาศ เรื่อง รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 25659 3/3/23). รายงานการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566127 28/2/23). ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) ประจำปี พ.ศ.2566 8 28/2/23). ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) ประจำปี พ.ศ.2566 67 27/2/23). รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 25657 27/2/23). รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 256611 17/2/23). ประกาศ เรื่องใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/256630 31/1/23). ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย เรื่อง ขอขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๓/๔) ประจำปี ๒๕๖๖25 5/1/23). ประกาศบัญชีราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 (2)47 5/1/23). ประกาศบัญชีราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 (4)57 5/1/23). ประกาศบัญชีราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 (3)40 5/1/23). ประกาศบัญชีราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 (1)59 5/1/23). ประกาศ เรื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256541 4/1/23). ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย เรื่อง แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 2/256528 23/12/22). ประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256532 15/12/22). รายงานการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 256551 15/12/22). รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 256534 15/12/22). รายงานเงินสะสมและเงินทุนรำรองสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน 256532 15/12/22). ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256545 14/12/22). ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 256631 21/11/22). ประชาสัมพันธ์ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขอให้เจ้าของที่ดินที่ทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์รีบเข้าทำประโยชน์ในที่ิ่ดิน50 3/11/22). งบทดลองและงบรับ-จ่ายเงินเดือนกันยายน256541 3/11/22). งบทดลองและงบรับ-จ่ายเงินเดือนสิงหาคม 256533 19/10/22). เรื่อง ประกาศแผนการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.256644 12/10/22). เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 61 12/10/22). เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่่งใส่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)56 28/9/22). ประกาศเรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 12565 65 23/8/22). งบทดลองและงบรับ-จ่ายเงินเดือนกุมภาพันธ์ 256560 23/8/22). งบทดลองและงบรับ-จ่ายเงินเดือนมีนาคม 256556 23/8/22). งบทดลองและงบรับ-จ่ายเงินเดือนเมษายน 256557 23/8/22). งบทดลองและงบรับ-จ่ายเงินเดือนพฤษภาคม 256557 23/8/22). งบทดลองและงบรับ-จ่ายเงินเดือนมิถุนายน 256571 23/8/22). งบทดลองและงบรับ-จ่ายเงินเดือนกรกฎาคม 256563 23/8/22). รายงานผลการดำเนินรายไตรมาสที่ 3 พ.ศ.256559 20/8/22). การคืนเงินเบี้ยปรับและเงินเพิ่มภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 256555 18/8/22). เรื่อง ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินมาตราฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย ประจำปี พ.ศ.2565 67 3/7/22). ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกดสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 256567 14/6/22). ประชาสัมพันธ์ "งานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน และยุติธรรมพบประชาชน"111 11/5/22). ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างที่เข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Infrastructure Transparency Initiative: CoST) 139 27/4/22). ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ครั้งที่1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565204 5/4/22). ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564123 1/4/22). รายงานผงการดำเนินงานทุก 3 เดือน (ไตรมาสที่ 2 ) ปีงบประมาณ 2565 99 28/3/22). ประชาสัมพันธ์แจ้งตัวแทนหมู่บ้านแต่ละหมู่รับทรายอะเบทเพื่อป้องกันปละควบคุมโรคไข้เลือดออ112 22/3/22). ประกาศราคาประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565(1421-2180)100 22/3/22). ประกาศราคาประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565108 22/3/22). ประกาศราคาประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565(1-882)111 22/3/22). ประกาศราคาประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565(883-1420)103 22/3/22). ประกาศราคาประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565(883-1420)85 22/3/22). ประกาศราคาประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565(2181-2861)99 22/3/22). ประกาศราคาประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565(2861-3572)191 22/3/22). ประกาศราคาประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565(3573-4303)82 8/3/22). รายงานผลผ่านระบบwww.e-report-energy.go.th พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน 81 15/2/22). งบทดลองและงบรับ-จ่ายเงินเดือนธันวาคม 2564114 15/2/22). งบทดลองและงบรับ-จ่ายเงินเดือนมกราคม 2565146 15/2/22). รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินปีงบประมาณ 2564159 14/2/22). งบทดลองและงบรับ-จ่ายเงินเดือนตุลาคม 2564129 14/2/22). งบทดลองและงบรับ-จ่ายเงินเดือนพฤศจิกายน 2564130 1/2/22). ประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ(์No Gift Policy)133 31/1/22). บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปี 256586 31/1/22). บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565(ต่อ)84 31/1/22). บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565(ต่อ)94 31/1/22). บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565(ต่อ)84 21/12/21). รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564147 16/12/21). ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564159 2/12/21). ขยายกำหนดเวลาประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3,4) ประจำปี พ.ศ. 2565142 11/11/21). รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 148 11/11/21). รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 183 9/11/21). ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2565 (ต่อ)159 9/11/21). ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2565 150 2/11/21). ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564142 29/10/21). ประกาศแผนการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565281 26/10/21). รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 165 20/10/21). งบทดลองและงบรับ-จ่ายเงินเดือนมีนาคม 2564164 20/10/21). งบทดลองและงบรับ-จ่ายเงินเดือนเมษายน 2564144 20/10/21). งบทดลองและงบรับ-จ่ายเงินเดือนพฤษภาคม 2564142 20/10/21). งบทดลองและงบรับ-จ่ายเงินเดือนมิถุนายน 2564137 20/10/21). งบทดลองและงบรับ-จ่ายเงินเดือนกรกฎาคม 2564138 20/10/21). งบทดลองและงบรับ-จ่ายเงินเดือนสิงหาคม 2564152 20/10/21). งบทดลองและงบรับ-จ่ายเงินเดือนกันยายน 2564149 20/10/21). งบทดลองและงบรับ-จ่ายเงินเดือนกรกฎาคม 2564134 5/10/21). รายงานผลผ่านระบบwww.e-report-energy.go.th พ.ศ.256495 28/9/21). เรื่องประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ2565175 6/9/21). ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย เรื่อง การจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564177 18/6/21). โครงการคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256451 5/5/21). ประกาศเรื่อง การจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25643190 29/3/21). การมอบวัคซีนโครงการป้องกันและควบคุมโรค(โรคพิษสุนัขบ้า) ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564237 19/3/21). ขอเชิญร่วมประชุมจัดงานผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2564210 15/3/21). การเข้าร่วมกิจกรรมแนะนำและการซักซ้อมความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน และการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน พ.ศ.2564229 8/3/21). งบทดลองและงบรับ-จ่ายเงินเดือนมกราคม 2564211 8/3/21). งบทดลองและงบรับ-จ่ายเงินเดือนธันวาคม 2563193 8/3/21). งบทดลองและงบรับ-จ่ายเงินเดือนพฤศจิกายน 2563222 8/3/21). งบทดลองและงบรับ-จ่ายเงินเดือนกุมภาพันธ์ 2564212 10/2/21). ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1)302 10/2/21). ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1)356 18/1/21). บันทึกการประชุมคณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2564 177 14/1/21). ประกาศ เรื่องนโยบายไม่รับ ไม่ให้ของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใด ในทุกเทศกาล57 12/1/21). ประกาศกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563388 30/12/20). ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีพ.ศ.2564247 30/12/20). ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564250 16/12/20). ประชาสัมพันธ์ รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ ที่ 4 ครั้งที่ 1/2563141 17/11/20). งบทดลองและงบรับ-จ่ายเงินเดือนตุลาคม 2563257 28/10/20). งบแสดงฐานะการเงินและรายงานต่างๆ ประจำปี 2563245 28/10/20). รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน 2563244 28/10/20). รายงานผลการดำเนินงานทุก 3 เดือน (ไตรมาสที่4) ปีงบประมาณ 2563252 28/10/20). แผนการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2564297 27/10/20). รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563273 21/10/20). งบทดลองและงบรับ-จ่ายเงินเดือนสิงหาคม 2563222 21/10/20). งบทดลองและงบรับ-จ่ายเงินเดือนกันยายน 2563261 28/9/20). สปสช.พัฒนาแอปให้ประชาชนลงทะเบียนเปลี่ยนหน่วยบริการผ่านมือถือได้แล้ว208 24/8/20). งบทดลองและงบรับ-จ่ายเงินเดือนกรกฎาคม 2563255 24/8/20). ประชาสัมพันธ์ รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ ที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 151 20/8/20). ประชาสัมพันธ์ รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2/2563150 14/8/20). ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2563 ชุดที่ 2232 7/8/20). ประกาศแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563221 24/7/20). รายงานผลการดำเนินงานทุก 3 เดือน (ไตรมาสที่3) ปีงบประมาณ 2563294 22/7/20). ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562253 21/7/20). ขอเชิญทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ-องค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563264 21/7/20). งบทดลองและงบรับ-จ่ายเงินเดือนมิถุนายน 2563264 20/7/20). งบทดลองและงบรับ-จ่ายเงินเดือนเมษายน 2563243 20/7/20). ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2563242 20/7/20). ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2563287 12/7/20). ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ประจำปี 2563 (หมู่ 5-11)269 12/7/20). ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ประจำปี 2563 (หมู่ 1-4)245 9/7/20). ประชาสัมพันธ์ รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ที่ 2 ครั้งที่ 1/2563133 6/7/20). ประชาสัมพันธ์ รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ที่ 1 ครั้งที่ 1/2563128 18/6/20). การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน รักษาราชการแทน ปลัดและหัวหน้าส่วนราชการ118 12/6/20). งบแสดงฐานะการเงินและรายงานต่างๆ ประจำปี 2562223 11/6/20). งบทดลองและงบรับ-จ่ายเงินเดือนพฤษภาคม 2563250 10/6/20). ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 หมู่ 6-9221 10/6/20). ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 หมู่ 10-11244 4/6/20). ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 หมู่ 1-5246 29/4/20). ประชาสัมพันธ์ รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ ที่ 2 ครั้งที่ 1/2563118 28/4/20). งบทดลองและงบรับ-จ่ายเงินเดือนมีนาคม 2563263 28/4/20). รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2563236 28/4/20). รายงานผลการดำเนินงานทุก 3 เดือน(ไตรมาสที่ 2) ปีงบประมาณ 2563255 28/4/20). งบทดลองและงบรับ-จ่ายเงินเดือนกุมภาพันธ์ 2563257 20/2/20). ประชาสัมพันธ์ รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ ที่ 1 ครั้งที่ 1/2563116 12/9/18). การแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้่รักษาราชการแทน146 4/12/17). แจ้งประกาศ เรื่อง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลยให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน122