HOME
ร้องเรียนการทุจริต
ITA
LPA
e-GP
ติดต่อหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

6/9/21). ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย เรื่อง การจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256412 5/5/21). ประกาศเรื่อง การจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256485 29/3/21). การมอบวัคซีนโครงการป้องกันและควบคุมโรค(โรคพิษสุนัขบ้า) ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 256485 19/3/21). ขอเชิญร่วมประชุมจัดงานผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 256452 15/3/21). การเข้าร่วมกิจกรรมแนะนำและการซักซ้อมความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน และการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน พ.ศ.256475 8/3/21). งบทดลองและงบรับ-จ่ายเงินเดือนมกราคม 256458 8/3/21). งบทดลองและงบรับ-จ่ายเงินเดือนกุมภาพันธ์ 256457 8/3/21). งบทดลองและงบรับ-จ่ายเงินเดือนพฤศจิกายน 256371 8/3/21). งบทดลองและงบรับ-จ่ายเงินเดือนธันวาคม 256346 10/2/21). ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1)141 10/2/21). ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1)146 18/1/21). บันทึกการประชุมคณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2564 43 12/1/21). ประกาศกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563202 30/12/20). ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564103 30/12/20). ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีพ.ศ.256498 16/12/20). ประชาสัมพันธ์ รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ ที่ 4 ครั้งที่ 1/256312 17/11/20). งบทดลองและงบรับ-จ่ายเงินเดือนตุลาคม 2563112 28/10/20). งบแสดงฐานะการเงินและรายงานต่างๆ ประจำปี 2563107 28/10/20). รายงานผลการดำเนินงานทุก 3 เดือน (ไตรมาสที่4) ปีงบประมาณ 2563114 28/10/20). แผนการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2564142 28/10/20). รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน 2563102 27/10/20). รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563123 21/10/20). งบทดลองและงบรับ-จ่ายเงินเดือนกันยายน 2563122 21/10/20). งบทดลองและงบรับ-จ่ายเงินเดือนสิงหาคม 256390 28/9/20). สปสช.พัฒนาแอปให้ประชาชนลงทะเบียนเปลี่ยนหน่วยบริการผ่านมือถือได้แล้ว81 24/8/20). งบทดลองและงบรับ-จ่ายเงินเดือนกรกฎาคม 2563115 24/8/20). ประชาสัมพันธ์ รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ ที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 13 20/8/20). ประชาสัมพันธ์ รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2/256317 14/8/20). ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2563 ชุดที่ 298 7/8/20). ประกาศแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 256389 24/7/20). รายงานผลการดำเนินงานทุก 3 เดือน (ไตรมาสที่3) ปีงบประมาณ 2563145 22/7/20). ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562126 21/7/20). ขอเชิญทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ-องค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563103 21/7/20). งบทดลองและงบรับ-จ่ายเงินเดือนมิถุนายน 2563120 20/7/20). ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2563145 20/7/20). งบทดลองและงบรับ-จ่ายเงินเดือนเมษายน 2563103 20/7/20). ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2563124 12/7/20). ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ประจำปี 2563 (หมู่ 1-4)114 12/7/20). ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ประจำปี 2563 (หมู่ 5-11)110 9/7/20). ประชาสัมพันธ์ รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ที่ 2 ครั้งที่ 1/256314 6/7/20). ประชาสัมพันธ์ รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ที่ 1 ครั้งที่ 1/256320 18/6/20). การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน รักษาราชการแทน ปลัดและหัวหน้าส่วนราชการ19 12/6/20). งบแสดงฐานะการเงินและรายงานต่างๆ ประจำปี 2562113 11/6/20). งบทดลองและงบรับ-จ่ายเงินเดือนพฤษภาคม 2563121 10/6/20). ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 หมู่ 6-991 10/6/20). ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 หมู่ 10-1198 4/6/20). ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 หมู่ 1-5100 29/4/20). ประชาสัมพันธ์ รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ ที่ 2 ครั้งที่ 1/256315 28/4/20). งบทดลองและงบรับ-จ่ายเงินเดือนกุมภาพันธ์ 2563118 28/4/20). รายงานผลการดำเนินงานทุก 3 เดือน(ไตรมาสที่ 2) ปีงบประมาณ 2563123 28/4/20). รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2563104 28/4/20). งบทดลองและงบรับ-จ่ายเงินเดือนมีนาคม 2563126 20/2/20). ประชาสัมพันธ์ รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ ที่ 1 ครั้งที่ 1/256313 12/9/18). การแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้่รักษาราชการแทน20 4/12/17). แจ้งประกาศ เรื่อง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลยให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน20