HOME
ร้องเรียนการทุจริต
ITA
LPA
e-GP
ติดต่อหน่วยงาน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง(e-GP) ทั้งหมด

30/3/23). จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข ๓๑๑๔ น่าน จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/3/23). ซื้อกระดาษต่อเนื่อง จำนวน ๔๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/3/23). จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๘๙๗ น่าน จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/3/23). ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์เรือแข่งโบราณชุมชนบ้านสวนหอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/3/23). จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๖๑๒ น่าน จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/3/23). ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/3/23). จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๕๙๑ น่าน จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/3/23). จ้างซ่อมเตาเผาขยะติดเชื้อ เตา ๓ รหัส ๒๘๐-๖๐-๐๐๐๔ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/3/23). ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/3/23). จ้างซ่อมรถแทรกเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตค ๕๘ น่าน จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/3/23). จ้างซ่อมเตาเผาขยะติดเชื้อ เตา ๓ รหัส ๒๘๐-๖๐-๐๐๐๔ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/3/23). ซื้อวัสดุก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/3/23). ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/3/23). ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/3/23). ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อื่น (เตาเผาศพไร้มลพิษพร้อมอุปกรณ์และการติดตั้ง จำนวน ๑ เตา แบบ ๒ ห้องเผา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/3/23). ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/3/23). จ้างทำตัวหนังสือ อาคารพญานาค อาคารจามจุรี จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/3/23). ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษาเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/3/23). จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ถนนมหายศ ตรอก ๖ ชุมชนบ้านช้างเผือก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/3/23). จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ถนนสันติสุข ซอย ๓ ชุมชนบ้านพระเกิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/3/23). จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกเก็บขนกิ่งไม้-ใบไม้ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๓๔๒ น่าน จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/3/23). จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๗๙๖ น่าน จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/3/23). ซื้อเปลสามเหลี่ยมสำหรับกู้ภัย จำนวน ๑ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/3/23). ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๖ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/3/23). จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๗๙๕ น่าน จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/3/23). ซื้อถุงมือยาง จำนวน ๑๕ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7/3/23). ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์เรือแข่งโบราณชุมชนบ้านสวนหอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7/3/23). ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทาเครื่องหมายจราจร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7/3/23). ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์เรือแข่งโบราณชุมชนบ้านสวนหอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7/3/23). ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทาเครื่องหมายจราจร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7/3/23). จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3/3/23). ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/3/23). ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชุมชนบ้านสวนหอม (ช่วงแยกถนนผากอง- สามแยกหลังวัดสวนหอม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2/3/23). ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชุมชนบ้านสวนหอม (ช่วงแยกถนนผากอง- สามแยกหลังวัดสวนหอม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1/3/23). จ้างก่อสร้างขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. ถนนอรัญญาวาส ซอย 2 ชุมชนบ้านอรัญญาวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/2/23). ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้เย็น) จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/2/23). จ้างโครงการฝึกทักษะว่ายน้ำและความปลอดภัยทางน้ำแก่เด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/2/23). ซื้อวัสดุโครงการฝึกทักษะว่ายน้ำและความปลอดภัยทางน้ำแก่เด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/2/23). จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค ๔๕๒๐ น่าน จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/2/23). จ้างปรับปรุงท่อระบายน้ำและฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนมะโน ซอย 1 ตรอก 1 ชุมชนบ้านเมืองเล็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/2/23). ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/2/23). ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/2/23). ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อื่น (เตาเผาศพไร้มลพิษพร้อมอุปกรณ์และการติดตั้ง จำนวน ๑ เตา แบบ ๒ ห้องเผา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/2/23). ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อื่น (เตาเผาศพไร้มลพิษพร้อมอุปกรณ์และการติดตั้ง จำนวน ๑ เตา แบบ ๒ ห้องเผา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/2/23). ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/2/23). จ้างซ่อมรถแทรกเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตค ๕๘ น่าน จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/2/23). ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/2/23). จ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางแบบ ค.ส.ล. ถนนมหายศ ซอย 3 (เชื่อมกับถนนข้างสนามบินน่านนคร) ชุมชนมหาโพธิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/2/23). จ้างซ่อมแซมเลื่อยผ่าซากสุกร รหัส ๕๐๑-๖๐-๐๐๔๙ จำนวน ๕ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/2/23). ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/2/23). ประกวดราคาจ้างจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า ส่องสว่างบริเวณถนนเจ้าฟ้าและถนนมหายศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6/2/23). ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนมหายศจากช่วงแยกถนนเปรมประชาราษฎร์ ? แยกถนนสุริยพงษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1/2/23). จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บริเวณบ่อบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/1/23). ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/1/23). จ้างเหมารถตู้ ไป-กลับ จังหวัดน่าน-เชียงใหม่-ลำพูน จำนวน ๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/1/23). จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บน ๔๘๖ น่าน จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/1/23). ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๑,๔๒๐ โด๊ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/1/23). ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/1/23). ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/1/23). ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/1/23). ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/1/23). ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/1/23). ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/1/23). ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/1/23). จ้างทำพิธีทางศาสนา โครงการหนาวนี้กระซิบรักที่น่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/1/23). ซื้อวัสดุใช้ในโครงการหนาวนี้กระซิบรักที่น่าน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/1/23). ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/1/23). ซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6/1/23). ซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ครบขุด และติดตั้งบริเวณระบบกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6/1/23). จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงหมายเลขทะเบียน บต ๖๑๖๓ น่าน จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/12/22). ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/12/22). ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/12/22). ซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ครบชุดและติดตั้งบริเวณชุมชนบ้านดอนศรีเสริม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/12/22). จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-9612 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/12/22). จ้างทำปฏิทินล้านนา ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๒,๐๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/12/22). จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-9612 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/12/22). จ้างทำตรายาง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/12/22). จ้างทำป้ายเมทัลชีทพร้อมโครงเหล็ก จำนวน 6 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/12/22). ซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6/12/22). ซื้อไม้กวาดทางมะพร้าว จำนวน ๑๕๐ ด้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1/12/22). จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน บต ๙๓๓๐ น่าน จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/11/22). รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค ๔๕๒๐ น่าน จำนวน ๑ คัน 29/11/22). จ้างทำตรายาง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/11/22). ซื้อยางรถยนต์ จำนวน ๒ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/11/22). ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/11/22). ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โคมไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมเสา ติดตั้งบริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองน่าน (แห่งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/11/22). ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/11/22). ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/11/22). ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/11/22). จ้างทำเต้นท์ผ้าใบปิรามิด จำนวน ๑๐ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/11/22). ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/11/22). ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/11/22). ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถจักรยานยนต์) จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/11/22). จ้างซ่อมรถราง จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/11/22). ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องขยายเสียงแบบลากจูง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/11/22). ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เครื่องพ่นฝอยละเอียด (ULV) สะพายหลัง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/11/22). ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/11/22). ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/11/22). ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/11/22). ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/11/22). ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/11/22). ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/11/22). ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/11/22). ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เครื่องผสมคอนกรีตระบบไฟฟ้า) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/11/22). ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/11/22). ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/11/22). ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/11/22). ประกวดราคาจ้างจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ บริเวณถนนผากองระหว่างแยกวัดหัวข่วงถึงสี่แยกสวนตาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8/11/22). ประกวดราคาจ้างจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ บริเวณถนนผากองระหว่างแยกวัดหัวข่วงถึงสี่แยกสวนตาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7/11/22). จ้างเหมาซ่อมแซมบ่อพัก ค.ส.ล. บริเวณ 3 แยกอีซูซุ (ถนนรอบเมืองทิศตะวันตก) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7/11/22). ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสแกนเนอร์ ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7/11/22). จ้างทำโคมไฟพื้นบ้าน แบบมีหาง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4/11/22). ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4/11/22). ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4/11/22). ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3/11/22). จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ รหัส 420-47-0053 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/10/22). ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/10/22). ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะ เก้าอี้) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/10/22). ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/10/22). ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ) จำนวน ๑๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/10/22). ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/10/22). ซื้อยางรถยนต์ จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/10/22). ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงาน) จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/10/22). จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค ๑๖๕ น่าน จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/10/22). ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/10/22). ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (กล้องถ่ายรูป) จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/10/22). จ้างจ้างประดับตกแต่งเรืออัญเชิญผ้ากฐินพระราชทานและถ้วยรางวัล (ทางน้ำ) โครงการประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ชิงถ้วยพระราชทานฯ (เฉลิมฉลองกฐินพระราชทาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/10/22). ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ) จำนวน ๑๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/10/22). จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน 81-1908 น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/10/22). จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน 81-2303 น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/10/22). จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน บธ 1439 น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/10/22). ซื้อครุภัณฑ์อื่น - หัวฉีดน้ำดับเพลิงด้ามปืน จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/10/22). ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/9/22). เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ฝ่ายพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/9/22). ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและลื่น ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/9/22). จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองน่าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/9/22). จ้างเผยแพร่ข่าวสาร ผลงานและกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองน่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียง FM ๑๐๐.๒๕ MHz รายการ ที่นี่เมืองน่าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/9/22). จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองน่าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/9/22). จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ ภายในเขตเทศบาลเมืองน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/9/22). จ้างกำจัดขยะมูลฝอย โดยวิธีผสมผสาน เทศบาลเมืองน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/9/22). ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/9/22). จ้างทำป้ายสติกเกอร์, ป้ายไวนิล จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/9/22). จ้างซ่อมเครื่องลวกปั่นขนสุกร รหัส ๕๐๑-๕๘-๐๐๔๗ จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/9/22). จ้างซ่อมเครื่องลวกปั่นขนสุกร รหัส ๕๐๑-๕๘-๐๐๔๗ จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/9/22). ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/9/22). จ้างปรับปรุงห้องทำงานกองช่าง เทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/9/22). ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/9/22). จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๖๑๒ น่าน จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/9/22). จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๖๑๒ น่าน จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1/9/22). จ้างเหมารถปรับอากาศ ๒ ชั้น จำนวน ๘ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๒ ที่นั่ง เดินทางไป-กลับจังหวัดน่าน - จันทบุรี - ระยอง ในวันที่ ๔ - ๗ กันยายน ๒๕๖๕ (๔ คันๆ ละ ๔ กะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/8/22). จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/8/22). ซื้อวัสดุสำหรับทาสีเครื่องหมายจราจร จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/8/22). จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. แบบฝาเปิด-ปิด ถนนบ้านดอนสวรรค์ ซอย 5 ตรอก 1 บ้านดอนสวรรค์หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/8/22). จ้างปรับปรุงห้องน้ำ สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/8/22). จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน ๘๐-๘๒๕๐ น่าน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/8/22). จ้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.คันบ่อบำบัดน้ำเสีย (ช่วงที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/8/22). จ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำคลองท่าลี่-พวงพยอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/8/22). ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/8/22). จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/8/22). จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตค ๒๓๖๘ น่าน จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/8/22). จ้างซ่อมรถราง รหัสครุภัณฑ์ 003-53-0001 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/8/22). ซื้อวัสดุสำนักงาน (งานการเงิน) จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/8/22). ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5/8/22). ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง 27/7/22). ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/7/22). ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/7/22). ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/7/22). จ้างซ่อมรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บง 9639 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/7/22). ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/7/22). จ้างซ่อมแซมรถราง รหัส 003-56-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/7/22). ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/7/22). จ้างซ่อมแซมชุดยกหางเรือท้องแบน รหัส 027-55-0039 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/7/22). จ้างซ่อมรถพยาบาลฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน กง 5784 น่าน จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/7/22). จ้างซ่อมรถยนต์ (รถตู้) ทะเบียน นข ๘๐๒ น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/7/22). วัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 11/7/22). จ้างซ่อมรถปิคอัพ ฟอร์ด หมายเลขทะเบียน บต 3604 น่าน จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/7/22). ซื้อกระจกมองทางพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/7/22). ซื้อวัสดุฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรจัดตั้ง) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6/7/22). ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6/7/22). ซื้อวัสดุโครงการงานแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4/7/22). จ้างซ่อมรถแทรกเตอร์ตีนตะชาบ หมายเลขทะเบียน ตค. ๒๓๖๖ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1/7/22). ซื้อวัสดุในการอบรมโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1/7/22). ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/6/22). ซื้อวัสดุสำนักงาน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/6/22). ซื้อวัสดุก่อสร้าง ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/6/22). จ้างซ่อมแซมรถโดยสาร (ตู้) หมายเลขทะเบียน นข 2204 น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/6/22). ซื้อชุดตรวจโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำและน้ำแข็ง จำนวน ๘ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/6/22). จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำ (PS ๔) บริเวณสี่แยกปางค่า จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/6/22). ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ 21/6/22). ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/6/22). ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/6/22). ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/6/22). ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/6/22). ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนมิถุนายน - กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/6/22). ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ 10/6/22). ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/6/22). ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ (ตะกร้าพลาสติก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/6/22). ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7/6/22). จ้างทำตรายาง (งานการเงินและบัญชี) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7/6/22). ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ Fuji xerow p๓๕๕d จำนวน ๔ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/6/22). ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/6/22). ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/5/22). ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/5/22). ซื้อวัสดุทาสีเครื่องหมายจราจร จำนว ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/5/22). ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/5/22). จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำ รหัส ๐๕๕-๕๓-๐๐๘๕ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/5/22). ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/5/22). ซื้อวัสดุกีฬา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) ระดับมัธยมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/5/22). ซื้อวัสดุสำนักงาน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) ระดับมัธยมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/5/22). ซื้อกระดาษต่อเนื่อง ขนาด ๙x๑๑ นิ้ว ๓ ชั้น ไม่มีเส้น จำนวน ๒๕ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/5/22). จ้างทำตรายาง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/5/22). จ้างทำแผ่นเหล็กนั่งเครื่องเล่นออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/5/22). ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองน่าน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/5/22). ซื้อวัสดุสำนักงานงาน (ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/5/22). จ้างซ่อมแซมประตูม้วนโรงอาหาร โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/5/22). จ้างเหมาซ่อมแซมท่อลำเลียงโถปัสสาวะชาย โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/5/22). จ้างเหมารถปรับอากาศ ๒ ชั้น ๘ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๒ ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง (จำนวน ๑ คัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3/5/22). ซื้อผงซักฟอกแบบถัง ขนาด ๘๐๐๐ กรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3/5/22). ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/4/22). จ้างปรับปรุงสนามเด็กเล่น บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุริยพงษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/4/22). ซ่อมรถบรรทุก ๖ ล้อ ทะเบียน ๘๐-๔๒๕๖ จำนวน ๑๔ รายการ 28/4/22). จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนเชื่อมระหว่างถนนสายท่าลี่ กับถนนรอบเมืองด้านทิศใต้ ชุมชนบ้านพวงพยอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/4/22). จ้างก่อสร้างลาน ค.ศ.ล. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุริยพงษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/4/22). จ้างก่อสร้างเสาธงบริเวณ โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/4/22). จ้างปรับปรุงพื้นลานออกกำลังกาย บริเวณชุมชนบ้านหัวเวียงใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/4/22). จ้างขยายไหล่ทาง แบบ ค.ส.ล. ถนนผากอง (ช่วงบริเวณแยกถนนสายท่าลี่- แยกสะพานศรีบุญเรือง) ชุมชนบ้านภูมินทร์-ท่าลี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/4/22). ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ บริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/4/22). ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนรังษีเกษม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/4/22). ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนมหายศ (ช่วงบริเวณสี่แยกช้างเผือก-สี่แยกวรวิชัย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/4/22). ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณชุมชนบ้านมณเฑียร ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/4/22). จ้างขยายไหล่ทาง แบบ ค.ส.ล. ถนนผากอง (ช่วงบริเวณแยกถนนสายท่าลี่- แยกสะพานศรีบุญเรือง) ชุมชนบ้านภูมินทร์-ท่าลี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/4/22). ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/4/22). ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ บริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/4/22). ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนรังษีเกษม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/4/22). ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนมหายศ (ช่วงบริเวณสี่แยกช้างเผือก-สี่แยกวรวิชัย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/4/22). ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณชุมชนบ้านมณเฑียร ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/4/22). จ้างเหมาทำป้ายทำเนียบบุคลากรและวิสัยทัศน์ของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/4/22). ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/4/22). จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนเชื่อมระหว่างถนนสายท่าลี่ กับถนนรอบเมืองด้านทิศใต้ ชุมชนบ้านพวงพยอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/4/22). จ้างก่อสร้างลาน ค.ศ.ล. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุริยพงษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/4/22). ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/4/22). ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/4/22). ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/4/22). จ้างประกอบอาหารและอาหารว่าง วันเทศบาล ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/4/22). ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/4/22). จ้างปรับปรุงบ้านพักพนักงาน 4 คูหา และบ้านพักพนักงาน 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/4/22). จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค ๒๓๖๗ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/4/22). จ้างซ่อมรถแทรกเตอร์ D๖ ทะเบียน ตค ๕๘ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/4/22). ซื้อวัสดุโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/4/22). วัสดุไฟฟ้และวิทยุ จำนวน ๑๕ รายการ 12/4/22). ซื้อรถยนต์บรรทุกอเนกประสงค์ ขนิด ๔ ล้อ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5/4/22). ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคันดินระบบฝังกลบขยะมูลฝอย ระยะที่ 1 ชั้นที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/3/22). จ้างทำป้ายสติกเกอร์ (กองช่าง) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/3/22). จ้างซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/3/22). ซื้อรถยนต์บรรทุกอเนกประสงค์ ขนิด ๔ ล้อ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/3/22). ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/3/22). ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/3/22). ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/3/22). ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่างสุขาภิบาล) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/3/22). ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/3/22). ซื้อกล้องวงจรปิด สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/3/22). ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/3/22). ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/3/22). จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียน บฉ ๓๙๒๑ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/3/22). จ้างซ่อมรถบรรทุก ๖ ล้อ ทะเบียน ๘๐-๘๙๗๙ (กองช่าง) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/3/22). ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/3/22). จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/3/22). ซื้อครุภัณฑ์กีฬา (กองช่าง) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/3/22). ซื้อครุภัณฑ์กีฬา (กองช่าง) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/3/22). ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคันดินระบบฝังกลบขยะมูลฝอย ระยะที่ 1 ชั้นที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9/3/22). ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคันดินระบบฝังกลบขยะมูลฝอย ระยะที่ 1 ชั้นที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7/3/22). ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4/3/22). จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน บต.๙๓๓๐ น่าน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4/3/22). ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/2/22). จ้างเปลี่ยนลูกล้อเก้าอี้ จำนวน ๖ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/2/22). จ้างซ่อมรถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บต ๖๑๖๓ น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/2/22). ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/2/22). ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/2/22). ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว - เครื่องตัดหญ้า จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/2/22). จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค 4517 น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/2/22). ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุริยพงษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/2/22). ซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4/2/22). จ้างซ่อมรถตู้ ทะเบียน นข ๘๐๒ น่าน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4/2/22). จ้างซ่อมปั้มน้ำชนิดหอยโข่ง รหัส ๐๕๕-๕๕-๐๑๐๓ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/1/22). จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๑กจ๙๘๕๒ น่าน จำนวน๑คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/1/22). จ้างทำป้ายบอกทาง จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/1/22). ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/1/22). ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/1/22). ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/1/22). ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/1/22). จ้างซ่อมแซมรถยนต์ปิคอัพ หมายเลขทะเบียน บต. 3580 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/1/22). ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/1/22). จ้างเปลี่ยนโหลดเซลส์เครื่องชั่งน้ำหนัก ขนาดพิกัด ๔๐ ตัน จำนวน ๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/1/22). จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกเก็บขนขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-0797 น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/1/22). จ้างRe-install Program Truckscale Version ๘.๓ (ลงโปรแกรมเครื่องชั่ง เครื่องชั่งบรรทุก) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/1/22). จ้างเปลี่ยนโหลดเซลส์เครื่องชั่งน้ำหนัก ขนาดพิกัด ๔๐ ตัน จำนวน ๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/1/22). จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกเก็บขนขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน บธ 3630 น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/1/22). ซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน โดยวิธีคัดเลือก 24/1/22). ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/1/22). ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/1/22). ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/1/22). ซื้อครุภัณฑ์อื่น จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/1/22). ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - โคมไฟส่องสว่าง ชนิด LED โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/1/22). ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - โคมไฟส่องสว่าง ชนิด LED โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/1/22). จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค.๔๕๒๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/1/22). ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/1/22). ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/1/22). ซื้อวัสดุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/1/22). จ้างซ่อมรถบรรทุก หมายเลขทะเบียน 40-0030 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/1/22). จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 80-4897 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/1/22). ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (เลื่อยโซ่ยนต์บาร์โซ่ไม่เกิด ๒๑ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7/1/22). ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5/1/22). ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5/1/22). ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน -เครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5/1/22). ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/12/21). จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค 2368 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/12/21). ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/12/21). ซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/12/21). ซื้อยางรถยนต์ 1000-20 ดอกบั้ง พร้อมยางใน และยางรอง จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/12/21). ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/12/21). จ้างทำแบบพิมพ์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/12/21). ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/12/21). ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน - เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/12/21). จ้างทำสติ๊กเกอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/12/21). ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/12/21). จ้างเหมาแรงงานซ่อมแซมอาคารบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุริยพงษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/12/21). ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/12/21). จ้างซ่อมรถบรรทุก ๖ ล้อ ทะเบียน ๘๑-๑๔๑๔ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/12/21). ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/12/21). จ้างก่อสร้างลาน ค.ส.ล. บริเวณอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/12/21). จ้างก่อสร้างลาน ค.ส.ล.อเนกประสงค์บริเวณชุมชนบ้านภูมินทร์-ท่าลี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/12/21). จ้างก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล. และทาสีตีเส้นจราจร บริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/12/21). จ้างซ่อมแซมรถตู้ หมายเลขทะเบียน ม.๐๖๒๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/12/21). จ้างก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล. และทาสีตีเส้นจราจร บริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/12/21). จ้างโครงการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/12/21). ซื้อวัสดุโครงการงานทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/12/21). ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/12/21). ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/12/21). ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (เลื่อยโซ่ยนต์ บาร์โซ่ไม่เกิน ๒๑ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/12/21). ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (เลื่อยโซ่ยนต์ บาร์โซ่ไม่เกิน ๒๑ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/12/21). จ้างทำปฏิทินล้านนา ปี ๒๕๖๕ จำนวน ๒,๐๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/12/21). ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสาธารณสุขฯ จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/12/21). จ้างซ่อมรถราง รหัส ๐๐๓-๕๓-๐๐๐๑ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/12/21). ซื้อวัสดุซ่อมแซมอาคารบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุริยพงษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/12/21). ซื้อวัสดุซ่อมแซมอาคารบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุริยพงษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/12/21). จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันะ์การชำระภาษี ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ ซม. จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/12/21). จ้างทำตรายาว จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1/12/21). ซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ โดยวิธีคัดเลือก 29/11/21). ซื้อวัสดุการศึกษา กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/11/21). ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/11/21). จ้างทำตั๋วรักษาความสะอาด กระดาษปอนด์ ๖๐ แกรม ปรุ รันเลข ขนาด ๗ x ๒๙ เซนติเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/11/21). ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองการศึกษา เทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/11/21). ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษถ่ายเอกสาร ๗๐ แกรม เอ๔ จำนวน ๕๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/11/21). ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ถังน้ำไฟเบอร์กลาส) จำนวน ๑ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/11/21). จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค ๒๓๖๘ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/11/21). จ้างซ่อมรถราง รหัส ๐๐๓-๕๓-๐๐๐๑ จำนวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/11/21). ซื้อโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564 (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/11/21). จ้างออกแบบเขียนแบบ ประมาณราคาเพื่อปรับปรุงและก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยวิธีคัดเลือก 16/11/21). จ้างต่อเติมหลังคาอาคารเตาเผาขยะติดเชื้อและก่อสร้างพื้น ค.ส.ล.บริเวณพื้นที่อาคารเตาเผาขยะติดเชื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/11/21). ซื้อโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/11/21). จ้างโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/11/21). ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ 12/11/21). ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/11/21). จ้างซ่อมเครื่องลวกปั่นชนสุกร รหัส ๕๐๑-๕๐-๐๐๔๖ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5/11/21). ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5/11/21). ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4/11/21). ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4/11/21). ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องทำน้ำเย็น) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1/11/21). ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/10/21). ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/10/21). ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/10/21). จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียน บจ ๓๙๒๑ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/10/21). ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ตู้ลำโพงอเนกประสงค์) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/10/21). ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ ๑ (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/10/21). จ้างถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/10/21). ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5/10/21). จ้างปรับปรุงอาคารเก็บอุปกรณ์และที่พักคนงาน บริเวณสุสานลอมเชียงของ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4/10/21). ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4/10/21). ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4/10/21). ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4/10/21). ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) ภาคเรียนที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4/10/21). ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนราชานุบาล ภาคเรียนที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4/10/21). ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/9/21). จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ ภายในเขตเทศบาลเมืองน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/9/21). อาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนราชานุบาล ภาคเรียนที่ 2/2564 28/9/21). อาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) ภาคเรียนที่ 2/2564 27/9/21). จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ ภายในเขตเทศบาลเมืองน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 27/9/21). จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/9/21). จ้างเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรมของเทศบาลเมืองน่านทางหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น (นครน่าน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/9/21). จ้างเผยแพร่ข่าวสารกิจกรรมของเทศบาลเมืองน่าน ทางหนังสือพิมพ์ ก้องสยาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/9/21). จ้างซ่อมแซมตู้ควบคุมระบบไฟสัญญาณจราจร แดง เหลือง เขียว ชนิด ๒ เฟส บริเวณสี่แยกบ้านท่าลี่ และบริเวณสี่แยกบ้านอภัย จำนวน ๒ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/9/21). จ้างเหมาบริการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงด้วยโปรแกรม Zoom Meeting จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/9/21). ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/9/21). ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/9/21). จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ภายในเขตเทศบาลเมืองน่าน จำนวน ๖ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/9/21). ปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนรอบเมืองด้านทิศใต้ (ช่วงแยกถนนเจ้าฟ้า-แยกถนนผากอง) 17/9/21). ปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนผากอง (ช่วงเชื่อมต่อถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหน้าวัดภูมินทร์-แยกถนนสายท่าลี่) 17/9/21). ปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสุริยพงษ์ (ช่วงแยกถนนสุมนเทวราช-แยกถนนมะโน) 16/9/21). จ้างประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/9/21). ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/9/21). จ้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ชุมชนบ้านเชียงแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/9/21). ซื้อสายเอ็น สำหรับตัดหญ้า จำนวน ๒๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/9/21). ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟจราจร จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/9/21). ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/9/21). ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป (๒๐ กก./ถุง) จำนวน ๓๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/9/21). จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน ๘๐-๘๒๕๐ น่าน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/9/21). ซื้อถังขยะติดเชื้อ ขนาด ๖๐ ลิตร (สีแดง) จำนวน ๓๖ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6/9/21). จ้างซ่อมบรรทุก ๖ ล้อ ทะเบียน ๘๐-๔๒๕๖ น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6/9/21). ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน - เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6/9/21). ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน - ชุดโต๊ะทำงานผู้บริหาร จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6/9/21). ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6/9/21). ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6/9/21). ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6/9/21). จ้างซ่อมรถยนต์ปิคอัพ หมายเลขทะเบียน บต.3580 น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6/9/21). จ้างซ่อมเตาเผาขยะติดเชื้อ เตาที่ ๒ และเตาที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6/9/21). จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตค.๒๓๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6/9/21). ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6/9/21). ซื้อวัสดุ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6/9/21). ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1/9/21). ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1/9/21). ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/8/21). ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/8/21). จ้างทำราวฝึกเดินด้วยไม้ไผ่ กว้าง ๕๐ ซม. ยาว ๒ เมตร สูง ๑ เมตร พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/8/21). ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/8/21). ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/8/21). ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๒๘ หน้า/นาที) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/8/21). ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/8/21). ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เลื่อยโซ่ยนต์) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/8/21). จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน บง ๙๓๓๐ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/8/21). ซื้อวัสดุการเกษตร โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/8/21). จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/8/21). ซื้อลูกลอยไฟฟ้า จำนวน 7 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/8/21). จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน ๘๐-๖๑๗๗ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/8/21). จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกเก็บขนกิ่งไม้ ทะเบียน ๘๐-๕๕๐๘ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/8/21). ซื้อวัสดุก่อสร้าง โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/8/21). ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุริยพงษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/8/21). ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/8/21). ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/8/21). จ้างซ่อมฝ้าเพดานอาคารฟิตเนส (ห้องฝ่ายแบบแผนเดิม) เทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/8/21). ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/8/21). จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม (Submersible Propeller Pumps) รหัส ๐๕๕-๖๑-๐๑๓๓ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/8/21). ซื้อวัสดุกีฬา กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/8/21). จ้างทำเบาะนั่งเครื่องเล่นออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง บริเวณสวนสาธารณะศรีเมืองน่าน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/8/21). วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ 17/8/21). ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6/8/21). ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5/8/21). จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ กองการศึกษา เทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4/8/21). จ้างซ่อมรถยนต์ ๔ ประตู ทะเบียน บน ๔๘๕ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3/8/21). จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีคัดเลือก 30/7/21). ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/7/21). ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/7/21). ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/7/21). จ้างเหมาบริการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting หรือโปรแกรมอื่นที่กำหนดพร้อมอุปกรณ์ ในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/7/21). จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม (Submersible Propeller Pumps) รหัส ๐๕๕-๖๑-๐๑๓๓ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/7/21). จ้างปรับปรุงพื้นกระเบื้องบริเวณโรงอาหาร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/7/21). จ้างล้างและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/7/21). ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา เทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/7/21). จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน ๘๐-๕๕๒๓ น่าน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/7/21). ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/7/21). ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/7/21). ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/7/21). จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน ๘๐-๖๑๗๗ น่าน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/7/21). จ้าง่ติดตั้งรางระบายน้ำฝนบริเวณโรงจอดรถจักรยานยนต์ เทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/7/21). จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน ๘๐-๖๑๗๗ น่าน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/7/21). ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/7/21). ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/7/21). ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/7/21). จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน ๘๐-๖๑๗๗ น่าน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/7/21). ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/7/21). ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/7/21). จ้างทำเว็บไซต์ของเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/7/21). จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำ ขนาด ๔ นิ้ว รหัส ๐๕๕-๕๐-๐๐๕๙ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/7/21). จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำ ขนาด ๔ นิ้ว รหัส ๐๕๕-๕๐-๐๐๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/7/21). จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน บธ ๓๖๓๐ น่าน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/7/21). จ้างซ่อมรถ บฉ 3921 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/7/21). จ้างซ่อมรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ ทะเบียน ตค ๒๓๖๖ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/7/21). จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำ ขนาด ๔ นิ้ว รหัส ๐๕๕-๕๐-๐๐๖๐ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/7/21). จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำ ขนาด ๔ นิ้ว รหัส ๐๕๕-๕๐-๐๐๕๘ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7/7/21). ซื้อัวัสดุการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/7/21). จ้างทำกันชนหลังมีหูลากจูงและสลักล็อคพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/7/21). ซื้อวัสดุสำนักงาน งานพัสดุและทรัพย์สิน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1/7/21). ซื้อวัสดุสำนักงาน งานผลประโยชน์ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/6/21). จ้างซ่อมรถตู้ ทะเบียน นข ๘๐๒ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/6/21). จ้างซ่อมประตูห้องต่างๆ ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/6/21). ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/6/21). ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/6/21). ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/6/21). ซื้อวัสดุสำนักงาน งานการเงิน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/6/21). จ้างเหมาทำกระบะสแตนเลสรองรับขยะติดเชื้อ ขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๒.๐๐ เมตร สูง ๐.๘๐ เมตร ควาหนาแผ่น ๑.๕ มิลลิเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/6/21). ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/6/21). ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/6/21). จ้างซ่อมรถแทรกเตอร์ ทะเบียนส ตค. ๕๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/6/21). จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/6/21). ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/6/21). จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค.๒๓๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/6/21). จ้างซ่อมรถบรรทุก ๖ ล้อ Foton ทะเบียน ๘๑-๑๔๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/6/21). จ้างซ่อมรถบรรทุก ๖ ล้อ ทะเบียน ๘๐-๔๒๕๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/6/21). จ้างซ่อมแซมห้องน้ำชายชั้นบนของอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/6/21). จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/6/21). จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/5/21). ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/5/21). ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนราชานุบาล ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/5/21). ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/5/21). ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/5/21). ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนราชานุบาล ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/5/21). อาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนราชานุบาล ภาคเรียนที่ 1/2564 25/5/21). อาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) ภาคเรียนที่ 1/2564 24/5/21). ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/5/21). ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม สำหรับโรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/5/21). ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม สำหรับโรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/5/21). ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุริยพงษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/5/21). ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม สำหรับโรงเรียนราชานุบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/5/21). ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/5/21). ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม สำหรับโรงเรียนราชานุบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/5/21). ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม สำหรับโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/5/21). ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โครงการเยียวยาเกษตรกรฯ พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/5/21). ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม สำหรับโรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/5/21). ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม สำหรับโรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/5/21). อาหารเสริม (นม) โรงเรียน โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม 12/5/21). ซื้อวัสดุโครงการวัดผลประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/5/21). จ้างวัสดุโครงการวัดผลประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/5/21). ซื้อวัสดุโครงการวัดผลประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6/5/21). จ้างซ่อมรถบรรทุก ๑๐ ล้อ ทะเบียน ๘๑-๐๓๗๐ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6/5/21). จ้างเหมาซ่อมแซมรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตค 2368 น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3/5/21). จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกกระบะ คันหมายเลขทะเบียน กค 165 น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3/5/21). ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/4/21). ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/4/21). จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน นข. ๑๕๓๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/4/21). จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๑๗๗ น่าน รหัสพัสดุ ๐๑๑-๔๙-๐๐๐๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/4/21). จ้างซ่อมโต๊ะหมู่บูชา (หมู่ ๙) จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/4/21). จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน บต. ๙๗๐๓ น่าน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/4/21). จ้างซ่อมโต๊ะหมู่บูชา (หมู่ ๙) จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7/4/21). ซื้อวัสดุโครงการงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7/4/21). ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7/4/21). ซื้อวัสดุสำนักงาน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7/4/21). จ้างวัสดุโครงการงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1/4/21). จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกเก็บขนขยะอันตราย หมายเลขทะเบียน ม 0716 น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/3/21). จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก หมายเลขทะเบียน 40-0030 น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/3/21). จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค.4520 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/3/21). ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน ๘๑-๐๗๙๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/3/21). จ้างประกอบอาหารในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองน่าน วันที่ 28 มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/3/21). ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (เลือกตั้ง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/3/21). จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/3/21). จ้างทำแบบพิมพ์ที่ใช้ประจำหน่วยเลือกตั้ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/3/21). ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/3/21). ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/3/21). ซื้อไม้เนื้อแข็ง ขนาด ๑ ๑ .๒ x ๓ x ๔ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/3/21). ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองน่าน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/3/21). ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/3/21). ซื้อวัสดุวิทยาศาตร์หรือการแพทย์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/3/21). ซื้อวัสดุการศึกษา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) ระดับมัธยมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/3/21). ซื้อวัสดุการศึกษา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) ระดับประถมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/3/21). ซื้อวัสดุก่อสร้าง โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/3/21). ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/3/21). ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/3/21). ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/3/21). จ้างซ่อมรถแทรกเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตค 58 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/3/21). ซื้อวัสดุสำนักงาน โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/3/21). ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/3/21). จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค.4517 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/2/21). จ้างรื้อ ล้าง พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ รหัส ๔๒๐-๖๓-๐๐๗๙ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/2/21). ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/2/21). จ้างเหมาซ่อมแซมประตูอาคารประหยัดพลังงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/2/21). ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุริยพงษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/2/21). ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุริยพงษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/2/21). ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/2/21). ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถโฟล์คลิฟท์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 3 ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/2/21). ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/2/21). ซื้อชุดตรวจโคลิฟอร์มแบคทีเรีย จำนวน 12 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/2/21). ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้งฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/2/21). ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้งฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/2/21). ซื้อวัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุริยพงษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/2/21). ซื้อวัสดุสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุริยพงษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/2/21). จ้างรื้อ ล้าง พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ รหัส ๔๒๐-๖๓-๐๐๗๙ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/2/21). ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/2/21). ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/2/21). จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 80-4897 น่าน จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/2/21). จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 6X8 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/2/21). ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/2/21). ซื้อวัสดุสำนักงาน (ฝ่ายบริหารงานคลัง) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/2/21). ซื้อวัสดุการเกษตร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5/2/21). ซื้อวัสดุโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เทศบาลเมืองน่าน ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3/2/21). ซื้อวัสดุสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3/2/21). ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3/2/21). ซื้อวัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3/2/21). ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1/2/21). จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 80-6177 น่าน รหัสพัสดุ 011-49-0009 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1/2/21). ซื้อวัสดุโครงการกิจกรรมการประเมินและแก้ไขปัญหาภาวะเตี้ยในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1/2/21). ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ งานทะเบียนฯ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/1/21). ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/1/21). ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/1/21). จ้างป้ายประชาสัมพันธ์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/1/21). ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/1/21). จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/1/21). ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (น้ำยาล้างรถบรรทุกขยะมูลฝอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/1/21). ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/1/21). ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/1/21). ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/1/21). ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/1/21). ซื้อวัสดุก่อสร้าง โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/1/21). ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน บธ ๓๖๓๐ น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/1/21). ซื้อวัสดุกีฬา โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/1/21). จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/1/21). ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/1/21). ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/1/21). จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน ๘๐-๖๑๗๗ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/1/21). ซื้อวัสดุการเกษตร โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/1/21). ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/1/21). ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/1/21). จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน ๘๐-๖๑๗๗ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/1/21). ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/1/21). ซื้ออุปกรณ์ดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/1/21). ซื้อวัสดุสำนักงาน (งานผลประโยชน์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/1/21). จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร (ตู้) ขนาด 12 ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/1/21). ซื้อวัสดุโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาลเมืองน่าน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/1/21). จ้างซ่อมเครื่องปั่นขนสุกร รหัส ๕๐๑-๕๘-๐๐๔๗ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7/1/21). ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถโฟล์คลิฟท์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 3 ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7/1/21). ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถโฟล์คลิฟท์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 3 ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6/1/21). จ้างโครงการงานทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6/1/21). ซื้อวัสดุโครงการงานทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6/1/21). ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5/1/21). ซื้อวัสดุก่อสร้าง (เหล็กแบน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/12/20). จ้างเหมาซ่อมแซมรถรางคันที่2 รหัสครุภัณฑ์ 003-56-0002 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/12/20). ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา เทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/12/20). ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/12/20). ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/12/20). จ้างเหมาทำป้ายแผ่นเรียบเมทัลชีทสีแดงพร้อมโครงเหล็กกัลป์วาไนท์ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/12/20). จ้างเหมาซ่อมแซมรถราง คันที่2 รหัสครุภัณฑ์ 003-56-0002 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/12/20). จ้างโครงการงานทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/12/20). ซื้อวัสดุโครงการงานทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7/12/20). ซื้อยางรถยนต์ ยางนอก 215//70R15 BRIGESTONES R611 จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/12/20). จ้างซ่อมรถบรรทุก หมายเลขทะเบียน 80 - 8979 น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1/12/20). จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน บง1490 รหัสครุภัณฑ์ 002-41-0007 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1/12/20). จ้างเหมาซ่อมแซมรถแทรกเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตค 2366 หมายเลขครุภัณฑ์ 019-58-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/11/20). จ้างจ้างเหมาระบบแสง สี เสียง รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน จำนวน 2 แห่ง (ข่วงใหญ่,ข่วงเล็ก) โครงการหนาวนี้กระซิบรักที่น่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/11/20). จ้างเหมาพิธีทางศาสนา โครงการหนาวนี้กระซิบรักที่น่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/11/20). จ้างประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อ, อาหารเช้า จำนวน 1 มื้อ จำนวน 200 คน โครงการหนาวนี้กระซิบรักที่น่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/11/20). จ้างเหมาตกแต่ง จัดสถานที่ จำนวน 2 แห่ง (ข่วงใหญ่, ข่วงเล็ก) โครงการหนาวนี้กระซิบรักที่น่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/11/20). ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดงานโครงการหนาวนี้กระซิบรักที่น่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/11/20). ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/11/20). ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/11/20). ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) ภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/11/20). ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนราชานุบาล ภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/11/20). จ้างเหมาจัดทำโฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการหนาวนี้กระซิบรักที่น่านประจำปี พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/11/20). ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุริยพงษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/11/20). ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/11/20). ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/11/20). ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/11/20). ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/11/20). ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) ภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/11/20). ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนราชานุบาล ภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/11/20). อาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) ภาคเรียนที่ 2/2563 25/11/20). อาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนราชานุบาล ภาคเรียนที่ 2/2563 24/11/20). จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน กฉ 2827 รหัสครุภัณฑ์ 004-63-0013 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/11/20). ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/11/20). จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง (ดพ.1) หมายเลขทะเบียน 80-4234 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/11/20). จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รหัส 416-53-0418 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/11/20). จ้างประดับตกแต่งเรือสำหรับอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานและถ้วยพระราชทาน โครงการงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/11/20). จ้างเดินสายเชื่อมต่อสัญญาณกล้องวงจรปิด บริเวณระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/11/20). ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/11/20). ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/11/20). ซื้อชุดอุปกรณ์โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/11/20). ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/11/20). ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุริยพงษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/11/20). ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/11/20). ซื้อวัสดุสำนักงาน งานแผนที่ภาษี กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/11/20). ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ฝ่ายบริหารงานคลัง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/11/20). จ้างซ่อมรถแทรกเตอร์ ตค.๕๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/11/20). จ้างเหมาจัดทำปฏิทินประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/11/20). ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/11/20). จ้างซ่อมรถแทรกเตอร์ ทะเบียน ่ตค. ๕๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/10/20). ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ เครื่อง A3 (หมึกแท้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/10/20). จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กค 165 รหัสครุภัณฑ์ 002-52-0012 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/10/20). ซื้อโครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/10/20). จ้างโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/10/20). ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/10/20). วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ 16/10/20). จ้างเหมาติดตั้งอินเตอร์เน็ต และเดินระบบแลนภายนอกและภายในอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/10/20). ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าสัญญาณจราจรชนิด ๔ เฟส จำนวน ๓ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/10/20). จ้างโครงการงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่านชิงถ้วยพระราชทาน (เฉลิมฉลองกฐินพระราชทาน) ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/10/20). จ้างโครงการงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/10/20). ซื้อโครงการงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/10/20). จ้างประดับตกแต่งเรือสำหรับอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานและถ้วยพระราชทาน โครงการงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/10/20). ซื้อโครงการงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/10/20). จ้างโครงการงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/10/20). จ้างประดับตกแต่งเรือสำหรับอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานและถ้วยพระราชทาน โครงการงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5/10/20). ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5/10/20). ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/10/20). จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนเปรมปรีดา ซอย ๑ ตรอก ๑ ชุมชนบ้านดอนแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/10/20). จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาลดำริห์ ซอย ๒ ตรอก ๑ ชุมชนบ้านน้ำล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/10/20). จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.ซอยเชื่อมระหว่างถนนบ้านสวนหอม ซอย ๖ และ ซอย ๗ บ้านสวนหอม หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/10/20). จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาลดำริห์ ซอย ๔ ตรอก ๒ ชุมชนบ้านน้ำล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/10/20). จ้างก่อสร้างลาน ค.ส.ล.สำหรับเก็บเศษแก้ว บริเวณบ่อกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/10/20). จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.ซอยเชื่อมระหว่างถนนบ้านสวนหอม ซอย ๕ และ ซอย ๖ บ้านสวนหอม หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/10/20). จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนระหว่างถนนมะโนกับถนนหลังเขื่อนป้องกันน้ำท่วม ชุมชนบ้านสวนตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/10/20). เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ฝ่ายพัฒนารายได้และแผนที่ภาษี กองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1/10/20). ซื้อโครงการตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1/10/20). จ้างโครงการตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1/10/20). ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนราชานุบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1/10/20). ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/9/20). จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ ภายในเขตเทศบาลเมืองน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/9/20). จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ ภายในเขตเทศบาลเมืองน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/9/20). จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ ภายในเขตเทศบาลเมืองน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 28/9/20). จ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/9/20). จ้างสื่อประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียง FM 100.25 MHz ในรายการ ที่นี่เมืองน่าน โดยมี นางสาวนิษฐ์วดี ตรัยจรัสฤทธิ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ ออกอากาศทุกวันพุธ เวลา 08.00 - 09.00 น. ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 รวม 12 เดือนๆละ 5,000 25/9/20). จ้างสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผลงานและกิจกรรมต่างๆของเทศบาลเมืองน่าน ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง 94.75 MHz ในรายการ เทศบาลเมืองน่านของประชาชน ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.00 น. - 09.00 น. ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - วันที่ 30 กันยายน 2564 รวม 12 เดือน โดยว 24/9/20). ซื้อครุภัณฑ์กีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/9/20). จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาลดำริห์ ซอย ๔ ตรอก ๒ ชุมชนบ้านน้ำล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/9/20). จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.ซอยเชื่อมระหว่างถนนบ้านสวนหอม ซอย ๖ และ ซอย ๗ บ้านสวนหอม หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/9/20). จ้างเผยแพร่ข่าวสารกิจกรรมต่างๆของเทศบาลเมืองน่าน ผ่านหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น (นครน่าน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 รวม 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/9/20). จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาลดำริห์ ซอย ๒ ตรอก ๑ ชุมชนบ้านน้ำล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/9/20). จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนระหว่างถนนมะโนกับถนนหลังเขื่อนป้องกันน้ำท่วม ชุมชนบ้านสวนตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/9/20). จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนเปรมปรีดา ซอย ๑ ตรอก ๑ ชุมชนบ้านดอนแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/9/20). จ้างจ้างเผยแพร่ข่าวสารกิจกรรมต่างๆของเทศบาลเมืองน่าน ทางหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น (ก้องสยาม) โดยนายกฤษณะ ยอดหงส์ เป็นผู้รับจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ รวม ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/9/20). จ้างซ่อมแซมหลังคาลานออกกำลังกาย บริเวณสวนสาธารณะศรีเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/9/20). จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.ซอยเชื่อมระหว่างถนนบ้านสวนหอม ซอย ๕ และ ซอย ๖ บ้านสวนหอม หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/9/20). จ้างก่อสร้างลาน ค.ส.ล.สำหรับเก็บเศษแก้ว บริเวณบ่อกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/9/20). จ้างเผยแพร่ข่าวสารกิจกรรมต่างๆของเทศบาลเมืองน่าน ทางหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น (ข่าวเมืองน่าน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 รวม 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/9/20). จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณลานชุมชนบ้านน้ำล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/9/20). จ้างซ่อมแซมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. แบบฝาเปิด - ปิด บริเวณลานอเนกประสงค์ ชุมชนบ้านภูมินทร์ - ท่าลี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/9/20). ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/9/20). ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าสัญญาณจราจรชนิด ๔ เฟส จำนวน ๓ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/9/20). ซื้อโครงการคลังสมอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/9/20). จ้างโครงการคลังสมอง เทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/9/20). ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าสัญญาณจราจร ชนิด ๔ เฟส) จำนวน ๓ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/9/20). จ้างซ่อมแซมประตูสำนักงานและประตูสถานีขนส่งผู้โดยสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/9/20). ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าสัญญาณจราจร ชนิด ๔ เฟส) จำนวน ๓ แยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/9/20). ซื้อรถยนต์บรรทุก (เบนซิน) ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๖๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/9/20). จ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/9/20). ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/9/20). จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ รหัสครุภัณฑ์ 420-54-0114 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/9/20). ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/9/20). ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกคอมพิวเตอร์) จำนวน 3รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/9/20). จ้างตรวจเช็ค และทดสอบระบบเครื่องสูบน้ำ บริเวณคลองเจ้าฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/9/20). ซื้อวัสดุสำนักงาน (งานผลประโยชน์) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/9/20). ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/9/20). อาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) 14/9/20). อาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนราชานุบาล 12/9/20). จ้างโครงการคลังสมอง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/9/20). จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ตู้ หมายเลขทะเบียน นข802 น่าน รหัสครุภัณฑ์ สป 001-48-0006 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/9/20). ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (สายส่งน้ำดับเพลิง) จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/9/20). ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนราษฎร์ประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8/9/20). จ้างเหมาทำวารสารรายงานผลการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆของเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3/9/20). ซื้อวัสดุสำนักงาน (งานทะเบียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3/9/20). ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ระบบเครื่องกรองน้ำน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3/9/20). จ้างโครงการงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/9/20). จ้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (ชั้นบน) ชุมชนบ้านภูมินทร์-ท่าลี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/9/20). จ้างปรับปรุงทางเดิน บริเวณสวนสาธารณะศรีเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1/9/20). จ้างโครงการงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1/9/20). จ้างโครงการงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1/9/20). จ้างซ่อมเครื่องรถแทรกเตอร์ ทะเบียน ตค.๕๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/8/20). ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/8/20). ซื้อโครงการงานประเพณีแข่งเรือ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/8/20). ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/8/20). ซื้อโครงการงานประเพณีแข่งเรือ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/8/20). ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ระบบเครื่องกรองน้ำน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/8/20). จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ดับเพลิง ดพ.3 หมายเลขทะเบียน บต 6163 รหัสครุภัณฑ์ 004-55-0010 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/8/20). จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์กระเช้า ดพ.6 หมายเลขทะเบียน บฉ 3921 รหัสครุภัณฑ์ 004-51-0009 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/8/20). จ้างเหมาซ่อมแซมป้ายจราจร จำนวน 56 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/8/20). ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/8/20). ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนราชานุบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/8/20). จ้างโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/8/20). ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/8/20). ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/8/20). ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/8/20). ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/8/20). ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนราษฎร์ประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/8/20). ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนราษฎร์ประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/8/20). ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/8/20). ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน ตค ๒๓๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/8/20). ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/8/20). จ้างปรับปรุงศาลาที่พักบริเวณทางเท้าถนนเปรมประชาราษฎร์ ชุมชนบ้านประตูปล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/8/20). ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/8/20). จ้างตรวจรับรองเครื่องชั่ง โดยกองชั่ง ตวง วัด กระทรวงพาณิชย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/8/20). ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/8/20). จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นก 18 รหัสครุภัณฑ์ 001-60-0009 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/8/20). จ้างทำป้ายจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/8/20). ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/8/20). ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/8/20). จ้างซ่อมรถแทรกเตอร์ ทะเบียน ่ตค. ๕๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/8/20). ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ไฟฉาย LED คาดศรีษะ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/8/20). จ้างเหมาซ่อมแซมรถรางคันที่ 3 (ยืมจากสำนักงานท่องเที่ยวฯ) งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/8/20). ซื้อวัสดุกีฬา โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/8/20). ซื้อวัสดุสำนักงาน (งานบริหารงานทั่วไป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/8/20). จ้างเหมาซ่อมแซมรถรางคันที่ 2 รหัสครุภัณฑ์ 003-56-0002 งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/8/20). ซื้อวัสดุวิทยาศาตร์หรือการแพทย์ โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/8/20). จ้างติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ชนิกระพริบเตือน บริเวณชุมชนบ้านภูมินทร์-ท่าลี่ และชุมชนบ้านมิ่งเมือง จำนวน ๓ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/8/20). ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกดิจิตอล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/8/20). ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/8/20). จ้างจัดทำเครื่องหมายจราจรบริเวณถนนในเขตเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/8/20). จ้างซ่อมรถบรรทุก หมายเลขทะเบียน 81 - 0507 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/8/20). ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) ระดับประถมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/8/20). จ้างซ่อมรถตู้ หมายเลขทะเบียน ม 0623 น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/8/20). ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6/8/20). ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จัดซื้อและติดตั้งรอกยกซาก ขนาด ๒ ตัน จำนวน ๑ ชุด, จัดซื้อและติดตั้งระบบราวแขวนยกซาก จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6/8/20). ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถโฟล์คลิฟท์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 3 ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6/8/20). จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ ดพ.5 หมายเลขทะเบียน บง 9639 รหัสครุภัณฑ์ 004-45-0007(จำนวน 13 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6/8/20). จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ดับเพลิง ดพ.5 หมายเลขทะเบียน บง 9639 รหัสครุภัณฑ์ 004-45-0007 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4/8/20). ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4/8/20). ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3/8/20). ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (งานพัสดุฯ) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3/8/20). ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/7/20). ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/7/20). ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/7/20). ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/7/20). จ้างปรับปรุงศาลาที่พักบริเวณทางเท้าถนนเปรมประชาราษฎร์ ชุมชนบ้านประตูปล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/7/20). ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/7/20). ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/7/20). จ้างเหมาซ่อมรถราง คันที่ 2 รหัสครุภัณฑ์ 003-56-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/7/20). จ้างเหมาประกอบอาหารเย็น จำนวน 1 มื้อ จำนวน 50 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/7/20). จ้างซ่อมแซมระบบเครื่องปรับอากาศ รถโดยสาร(ตู้) รหัสครุภัณฑ์ 002-58-008 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/7/20). ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/7/20). จ้างจัดทำเครื่องหมายจราจรบริเวณถนนในเขตเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/7/20). จ้างทำป้ายฯ ติดตั้งภายในบริเวณสวนสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/7/20). ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/7/20). ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุริยพงษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/7/20). ซื้อวัสดุสำนักงาน โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/7/20). ซื้อจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/7/20). ซื้อจัดซื้อวัสดุการศึกษา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/7/20). ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/7/20). ซื้อจัดซื้อวัสดุคออมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองน่าน เทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/7/20). วัสดุคอมพิวเตอร์ โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) 22/7/20). ซื้อวัสดุโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม (เข้าค่ายพุทธบุตร) นักเรียนระดับประถมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/7/20). จ้างโครงการฝึกทักษะว่ายน้ำของเด็ก เยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/7/20). ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุริยพงษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/7/20). จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.ถนนบ้านสวนหอม ซอย 7 บ้านสวนหอม หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/7/20). จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.บริเวณซอยเชื่อมระหว่างซอย 2 และ ซอย 3 ชุมชนบ้านท่าช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/7/20). จ้างเหมาประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการของเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/7/20). จ้างก่อสร้างรั้วบริเวณโรงจอดรถขยะเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/7/20). จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมซ่อมแซมบ่อพัก ค.ส.ล.บริเวณถนนซอยหลังวัดอรัญญาวาส ชุมชนบ้านอรัญญาวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/7/20). จ้างปรับปรุงลานอเนกประสงค์ ค.ส.ล.บริเวณชุมชนบ้านภูมินทร์-ท่าลี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/7/20). ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (งานการเงินและบัญชี) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/7/20). ซื้อวัสดุการศึกษา โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/7/20). ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา เทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/7/20). จ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณอินเตอร์เน็ต (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/7/20). จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.ถนนบ้านสวนหอม ซอย 7 บ้านสวนหอม หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/7/20). จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.บริเวณซอยเชื่อมระหว่างซอย 2 และ ซอย 3 ชุมชนบ้านท่าช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/7/20). จ้างทำป้ายไวนิล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/7/20). จ้างปรับปรุงขอบรางระบายน้ำและฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยข้างวัดช้างเผือก ชุมชนบ้านช้างเผือก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/7/20). จ้างติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ชนิกระพริบเตือน บริเวณชุมชนบ้านภูมินทร์-ท่าลี่ และชุมชนบ้านมิ่งเมือง จำนวน ๓ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/7/20). ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (งานกิจการสถานีขนส่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/7/20). ซื้อวัสดุการศึกษา สำหรับเด็กด้อยโอกาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/7/20). ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/7/20). ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/7/20). ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/7/20). ซื้อวัสดุการศึกษา โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/7/20). จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ดับเพลิง ดพ.5 หมายเลขทะเบียน บง 9639 รหัสครุภัณฑ์ 004-45-0007 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1/7/20). ซื้อม่านปรับแสงหน้าต่าง ชนิดกันแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/6/20). ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/6/20). ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/6/20). จ้างปรับปรุงท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. สำเร็จรูป บริเวณถนนมหาวงศ์ (ซอยข้างโรงเรียนซินจง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/6/20). ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/6/20). จ้างซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/6/20). ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/6/20). ซื้อจัดซื้อครุภััณฑ์สำนักงาน จำนวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/6/20). ซื้อวัสดุสำนักงาน (งานผลประโยชน์ฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/6/20). ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (งานผลประโยชน์ฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/6/20). ซื้อแบตเตอรี่เครื่องสูบน้ำ ขนาด 12 นิ้ว รหัสครุภัณฑ์ 055-53-0084 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/6/20). ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเค่ายสุริยพงษ์ เทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/6/20). ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/6/20). ซื้อวัสดุกีฬา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/6/20). ซื้อวัสดุกีฬา โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/6/20). ซื้อแบตเตอรี่ รถโดยสาร(ตู้) หมายเลขทะเบียน นข 2204 น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/6/20). จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำเสีย จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/6/20). ซื้อวัสดุเกษตร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/6/20). จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 40-0076 น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/6/20). ซื้อวัสดุการเกษตร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุริยพงษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/6/20). ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุริยพงษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/6/20). จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์) รหัสครุภัณฑ์ 483-59-0171 งานบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/6/20). จ้างซ่อมแซมประตูรั้วโรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/6/20). ซื้อวัสดุสำนักงาน (งานการเงินและบัญชี) จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/6/20). จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน กฉ 2827 รหัสครุภัณฑ์ 004-63-0013 (ได้รับบริจาคจากสโมสรโรตารี ภาค 2550 ประเทศญี่ปุ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/6/20). ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9/6/20). ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/6/20). จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำเสีย จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/6/20). ซื้อวัสดุสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุริยพงษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5/6/20). จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ดับเพลิง ดพ.3 หมายเลขทะเบียน บต 6163 รหัสครุภัณฑ์ 004-55-0010 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5/6/20). จ้างทำป้ายซิ้ง ขนาดความหนา 1.2 มิล ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง ป้ายห้ามจอดวันคู่ ห้ามจอดวันคี่ ขนาด 45 x 75 ซม. พร้อมเสา 2 นิ้ว สูง 3 เมตร รวมติดตั้ง จำนวน 8 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4/6/20). ซื้อวัสดุก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/6/20). ซื้อวัสดุก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุริยพงษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/6/20). ซื้อว้สดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุริยพงษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/5/20). ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/5/20). ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ งานทะเบียน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/5/20). ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/5/20). จ้างรื้อถอนราวพร้อมติดตั้งราวกันตก บริเวณถนนรอบเมืองด้านทิศเหนือ ชุมชนบ้านเชียงแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง