HOME
ร้องเรียนการทุจริต
ITA
LPA
e-GP
ติดต่อหน่วยงาน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง(e-GP) ทั้งหมด

26/1/21). ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/1/21). ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/1/21). จ้างป้ายประชาสัมพันธ์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/1/21). ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/1/21). จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/1/21). ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (น้ำยาล้างรถบรรทุกขยะมูลฝอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/1/21). ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/1/21). ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/1/21). ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/1/21). ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/1/21). ซื้อวัสดุก่อสร้าง โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/1/21). ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน บธ ๓๖๓๐ น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/1/21). ซื้อวัสดุกีฬา โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/1/21). จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/1/21). ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/1/21). ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/1/21). จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน ๘๐-๖๑๗๗ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/1/21). ซื้อวัสดุการเกษตร โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/1/21). ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/1/21). ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/1/21). จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน ๘๐-๖๑๗๗ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/1/21). ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/1/21). ซื้ออุปกรณ์ดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/1/21). ซื้อวัสดุสำนักงาน (งานผลประโยชน์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/1/21). จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร (ตู้) ขนาด 12 ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/1/21). ซื้อวัสดุโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาลเมืองน่าน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/1/21). จ้างซ่อมเครื่องปั่นขนสุกร รหัส ๕๐๑-๕๘-๐๐๔๗ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7/1/21). ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถโฟล์คลิฟท์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 3 ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7/1/21). ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถโฟล์คลิฟท์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 3 ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6/1/21). จ้างโครงการงานทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6/1/21). ซื้อวัสดุโครงการงานทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6/1/21). ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5/1/21). ซื้อวัสดุก่อสร้าง (เหล็กแบน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/12/20). จ้างเหมาซ่อมแซมรถรางคันที่2 รหัสครุภัณฑ์ 003-56-0002 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/12/20). ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา เทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/12/20). ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/12/20). ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/12/20). จ้างเหมาทำป้ายแผ่นเรียบเมทัลชีทสีแดงพร้อมโครงเหล็กกัลป์วาไนท์ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/12/20). จ้างเหมาซ่อมแซมรถราง คันที่2 รหัสครุภัณฑ์ 003-56-0002 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/12/20). จ้างโครงการงานทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/12/20). ซื้อวัสดุโครงการงานทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7/12/20). ซื้อยางรถยนต์ ยางนอก 215//70R15 BRIGESTONES R611 จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/12/20). จ้างซ่อมรถบรรทุก หมายเลขทะเบียน 80 - 8979 น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1/12/20). จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน บง1490 รหัสครุภัณฑ์ 002-41-0007 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1/12/20). จ้างเหมาซ่อมแซมรถแทรกเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตค 2366 หมายเลขครุภัณฑ์ 019-58-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/11/20). จ้างจ้างเหมาระบบแสง สี เสียง รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน จำนวน 2 แห่ง (ข่วงใหญ่,ข่วงเล็ก) โครงการหนาวนี้กระซิบรักที่น่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/11/20). จ้างเหมาพิธีทางศาสนา โครงการหนาวนี้กระซิบรักที่น่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/11/20). จ้างประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อ, อาหารเช้า จำนวน 1 มื้อ จำนวน 200 คน โครงการหนาวนี้กระซิบรักที่น่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/11/20). จ้างเหมาตกแต่ง จัดสถานที่ จำนวน 2 แห่ง (ข่วงใหญ่, ข่วงเล็ก) โครงการหนาวนี้กระซิบรักที่น่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/11/20). ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดงานโครงการหนาวนี้กระซิบรักที่น่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/11/20). ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/11/20). ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/11/20). ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) ภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/11/20). ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนราชานุบาล ภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/11/20). จ้างเหมาจัดทำโฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการหนาวนี้กระซิบรักที่น่านประจำปี พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/11/20). ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุริยพงษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/11/20). ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/11/20). ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/11/20). ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/11/20). ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/11/20). ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) ภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/11/20). ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนราชานุบาล ภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/11/20). อาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) ภาคเรียนที่ 2/2563 25/11/20). อาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนราชานุบาล ภาคเรียนที่ 2/2563 24/11/20). จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน กฉ 2827 รหัสครุภัณฑ์ 004-63-0013 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/11/20). ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/11/20). จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง (ดพ.1) หมายเลขทะเบียน 80-4234 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/11/20). จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รหัส 416-53-0418 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/11/20). จ้างประดับตกแต่งเรือสำหรับอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานและถ้วยพระราชทาน โครงการงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/11/20). จ้างเดินสายเชื่อมต่อสัญญาณกล้องวงจรปิด บริเวณระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/11/20). ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/11/20). ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/11/20). ซื้อชุดอุปกรณ์โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/11/20). ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/11/20). ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุริยพงษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/11/20). ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/11/20). ซื้อวัสดุสำนักงาน งานแผนที่ภาษี กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/11/20). ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ฝ่ายบริหารงานคลัง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/11/20). จ้างซ่อมรถแทรกเตอร์ ตค.๕๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/11/20). จ้างเหมาจัดทำปฏิทินประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/11/20). ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/11/20). จ้างซ่อมรถแทรกเตอร์ ทะเบียน ่ตค. ๕๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/10/20). ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ เครื่อง A3 (หมึกแท้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/10/20). จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กค 165 รหัสครุภัณฑ์ 002-52-0012 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/10/20). ซื้อโครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/10/20). จ้างโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/10/20). ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/10/20). วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ 16/10/20). จ้างเหมาติดตั้งอินเตอร์เน็ต และเดินระบบแลนภายนอกและภายในอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/10/20). ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าสัญญาณจราจรชนิด ๔ เฟส จำนวน ๓ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/10/20). จ้างโครงการงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่านชิงถ้วยพระราชทาน (เฉลิมฉลองกฐินพระราชทาน) ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/10/20). จ้างโครงการงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/10/20). ซื้อโครงการงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/10/20). จ้างประดับตกแต่งเรือสำหรับอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานและถ้วยพระราชทาน โครงการงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/10/20). ซื้อโครงการงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/10/20). จ้างโครงการงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/10/20). จ้างประดับตกแต่งเรือสำหรับอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานและถ้วยพระราชทาน โครงการงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5/10/20). ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5/10/20). ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/10/20). จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนเปรมปรีดา ซอย ๑ ตรอก ๑ ชุมชนบ้านดอนแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/10/20). จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาลดำริห์ ซอย ๒ ตรอก ๑ ชุมชนบ้านน้ำล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/10/20). จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.ซอยเชื่อมระหว่างถนนบ้านสวนหอม ซอย ๖ และ ซอย ๗ บ้านสวนหอม หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/10/20). จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาลดำริห์ ซอย ๔ ตรอก ๒ ชุมชนบ้านน้ำล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/10/20). จ้างก่อสร้างลาน ค.ส.ล.สำหรับเก็บเศษแก้ว บริเวณบ่อกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/10/20). จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.ซอยเชื่อมระหว่างถนนบ้านสวนหอม ซอย ๕ และ ซอย ๖ บ้านสวนหอม หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/10/20). จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนระหว่างถนนมะโนกับถนนหลังเขื่อนป้องกันน้ำท่วม ชุมชนบ้านสวนตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/10/20). เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ฝ่ายพัฒนารายได้และแผนที่ภาษี กองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1/10/20). ซื้อโครงการตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1/10/20). จ้างโครงการตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1/10/20). ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนราชานุบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1/10/20). ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/9/20). จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ ภายในเขตเทศบาลเมืองน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/9/20). จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ ภายในเขตเทศบาลเมืองน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/9/20). จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ ภายในเขตเทศบาลเมืองน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 28/9/20). จ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/9/20). จ้างสื่อประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียง FM 100.25 MHz ในรายการ ที่นี่เมืองน่าน โดยมี นางสาวนิษฐ์วดี ตรัยจรัสฤทธิ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ ออกอากาศทุกวันพุธ เวลา 08.00 - 09.00 น. ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 รวม 12 เดือนๆละ 5,000 25/9/20). จ้างสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผลงานและกิจกรรมต่างๆของเทศบาลเมืองน่าน ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง 94.75 MHz ในรายการ เทศบาลเมืองน่านของประชาชน ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.00 น. - 09.00 น. ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - วันที่ 30 กันยายน 2564 รวม 12 เดือน โดยว 24/9/20). ซื้อครุภัณฑ์กีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/9/20). จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาลดำริห์ ซอย ๔ ตรอก ๒ ชุมชนบ้านน้ำล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/9/20). จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.ซอยเชื่อมระหว่างถนนบ้านสวนหอม ซอย ๖ และ ซอย ๗ บ้านสวนหอม หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/9/20). จ้างเผยแพร่ข่าวสารกิจกรรมต่างๆของเทศบาลเมืองน่าน ผ่านหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น (นครน่าน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 รวม 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/9/20). จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาลดำริห์ ซอย ๒ ตรอก ๑ ชุมชนบ้านน้ำล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/9/20). จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนระหว่างถนนมะโนกับถนนหลังเขื่อนป้องกันน้ำท่วม ชุมชนบ้านสวนตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/9/20). จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนเปรมปรีดา ซอย ๑ ตรอก ๑ ชุมชนบ้านดอนแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/9/20). จ้างจ้างเผยแพร่ข่าวสารกิจกรรมต่างๆของเทศบาลเมืองน่าน ทางหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น (ก้องสยาม) โดยนายกฤษณะ ยอดหงส์ เป็นผู้รับจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ รวม ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/9/20). จ้างซ่อมแซมหลังคาลานออกกำลังกาย บริเวณสวนสาธารณะศรีเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/9/20). จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.ซอยเชื่อมระหว่างถนนบ้านสวนหอม ซอย ๕ และ ซอย ๖ บ้านสวนหอม หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/9/20). จ้างก่อสร้างลาน ค.ส.ล.สำหรับเก็บเศษแก้ว บริเวณบ่อกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/9/20). จ้างเผยแพร่ข่าวสารกิจกรรมต่างๆของเทศบาลเมืองน่าน ทางหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น (ข่าวเมืองน่าน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 รวม 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/9/20). จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณลานชุมชนบ้านน้ำล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/9/20). จ้างซ่อมแซมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. แบบฝาเปิด - ปิด บริเวณลานอเนกประสงค์ ชุมชนบ้านภูมินทร์ - ท่าลี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/9/20). ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/9/20). ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าสัญญาณจราจรชนิด ๔ เฟส จำนวน ๓ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/9/20). ซื้อโครงการคลังสมอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/9/20). จ้างโครงการคลังสมอง เทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/9/20). ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าสัญญาณจราจร ชนิด ๔ เฟส) จำนวน ๓ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/9/20). จ้างซ่อมแซมประตูสำนักงานและประตูสถานีขนส่งผู้โดยสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/9/20). ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าสัญญาณจราจร ชนิด ๔ เฟส) จำนวน ๓ แยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/9/20). ซื้อรถยนต์บรรทุก (เบนซิน) ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๖๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/9/20). จ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/9/20). ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/9/20). จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ รหัสครุภัณฑ์ 420-54-0114 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/9/20). ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/9/20). ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกคอมพิวเตอร์) จำนวน 3รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/9/20). จ้างตรวจเช็ค และทดสอบระบบเครื่องสูบน้ำ บริเวณคลองเจ้าฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/9/20). ซื้อวัสดุสำนักงาน (งานผลประโยชน์) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/9/20). ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/9/20). อาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) 14/9/20). อาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนราชานุบาล 12/9/20). จ้างโครงการคลังสมอง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/9/20). จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ตู้ หมายเลขทะเบียน นข802 น่าน รหัสครุภัณฑ์ สป 001-48-0006 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/9/20). ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (สายส่งน้ำดับเพลิง) จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/9/20). ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนราษฎร์ประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8/9/20). จ้างเหมาทำวารสารรายงานผลการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆของเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3/9/20). ซื้อวัสดุสำนักงาน (งานทะเบียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3/9/20). ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ระบบเครื่องกรองน้ำน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3/9/20). จ้างโครงการงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/9/20). จ้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (ชั้นบน) ชุมชนบ้านภูมินทร์-ท่าลี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/9/20). จ้างปรับปรุงทางเดิน บริเวณสวนสาธารณะศรีเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1/9/20). จ้างโครงการงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1/9/20). จ้างโครงการงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1/9/20). จ้างซ่อมเครื่องรถแทรกเตอร์ ทะเบียน ตค.๕๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/8/20). ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/8/20). ซื้อโครงการงานประเพณีแข่งเรือ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/8/20). ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/8/20). ซื้อโครงการงานประเพณีแข่งเรือ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/8/20). ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ระบบเครื่องกรองน้ำน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/8/20). จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ดับเพลิง ดพ.3 หมายเลขทะเบียน บต 6163 รหัสครุภัณฑ์ 004-55-0010 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/8/20). จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์กระเช้า ดพ.6 หมายเลขทะเบียน บฉ 3921 รหัสครุภัณฑ์ 004-51-0009 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/8/20). จ้างเหมาซ่อมแซมป้ายจราจร จำนวน 56 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/8/20). ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/8/20). ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนราชานุบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/8/20). จ้างโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/8/20). ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/8/20). ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/8/20). ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/8/20). ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/8/20). ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนราษฎร์ประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/8/20). ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนราษฎร์ประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/8/20). ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/8/20). ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน ตค ๒๓๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/8/20). ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/8/20). จ้างปรับปรุงศาลาที่พักบริเวณทางเท้าถนนเปรมประชาราษฎร์ ชุมชนบ้านประตูปล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/8/20). ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/8/20). จ้างตรวจรับรองเครื่องชั่ง โดยกองชั่ง ตวง วัด กระทรวงพาณิชย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/8/20). ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/8/20). จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นก 18 รหัสครุภัณฑ์ 001-60-0009 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/8/20). จ้างทำป้ายจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/8/20). ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/8/20). ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/8/20). จ้างซ่อมรถแทรกเตอร์ ทะเบียน ่ตค. ๕๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/8/20). ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ไฟฉาย LED คาดศรีษะ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/8/20). จ้างเหมาซ่อมแซมรถรางคันที่ 3 (ยืมจากสำนักงานท่องเที่ยวฯ) งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/8/20). ซื้อวัสดุกีฬา โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/8/20). ซื้อวัสดุสำนักงาน (งานบริหารงานทั่วไป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/8/20). จ้างเหมาซ่อมแซมรถรางคันที่ 2 รหัสครุภัณฑ์ 003-56-0002 งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/8/20). ซื้อวัสดุวิทยาศาตร์หรือการแพทย์ โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/8/20). จ้างติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ชนิกระพริบเตือน บริเวณชุมชนบ้านภูมินทร์-ท่าลี่ และชุมชนบ้านมิ่งเมือง จำนวน ๓ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/8/20). ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกดิจิตอล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/8/20). ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/8/20). จ้างจัดทำเครื่องหมายจราจรบริเวณถนนในเขตเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/8/20). จ้างซ่อมรถบรรทุก หมายเลขทะเบียน 81 - 0507 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/8/20). ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) ระดับประถมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/8/20). จ้างซ่อมรถตู้ หมายเลขทะเบียน ม 0623 น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/8/20). ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6/8/20). ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จัดซื้อและติดตั้งรอกยกซาก ขนาด ๒ ตัน จำนวน ๑ ชุด, จัดซื้อและติดตั้งระบบราวแขวนยกซาก จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6/8/20). ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถโฟล์คลิฟท์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 3 ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6/8/20). จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ ดพ.5 หมายเลขทะเบียน บง 9639 รหัสครุภัณฑ์ 004-45-0007(จำนวน 13 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6/8/20). จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ดับเพลิง ดพ.5 หมายเลขทะเบียน บง 9639 รหัสครุภัณฑ์ 004-45-0007 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4/8/20). ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4/8/20). ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3/8/20). ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (งานพัสดุฯ) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3/8/20). ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/7/20). ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/7/20). ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/7/20). ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/7/20). จ้างปรับปรุงศาลาที่พักบริเวณทางเท้าถนนเปรมประชาราษฎร์ ชุมชนบ้านประตูปล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/7/20). ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/7/20). ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/7/20). จ้างเหมาซ่อมรถราง คันที่ 2 รหัสครุภัณฑ์ 003-56-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/7/20). จ้างเหมาประกอบอาหารเย็น จำนวน 1 มื้อ จำนวน 50 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/7/20). จ้างซ่อมแซมระบบเครื่องปรับอากาศ รถโดยสาร(ตู้) รหัสครุภัณฑ์ 002-58-008 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/7/20). ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/7/20). จ้างจัดทำเครื่องหมายจราจรบริเวณถนนในเขตเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/7/20). จ้างทำป้ายฯ ติดตั้งภายในบริเวณสวนสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/7/20). ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/7/20). ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุริยพงษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/7/20). ซื้อวัสดุสำนักงาน โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/7/20). ซื้อจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/7/20). ซื้อจัดซื้อวัสดุการศึกษา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/7/20). ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/7/20). ซื้อจัดซื้อวัสดุคออมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองน่าน เทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/7/20). วัสดุคอมพิวเตอร์ โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) 22/7/20). ซื้อวัสดุโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม (เข้าค่ายพุทธบุตร) นักเรียนระดับประถมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/7/20). จ้างโครงการฝึกทักษะว่ายน้ำของเด็ก เยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/7/20). ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุริยพงษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/7/20). จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.ถนนบ้านสวนหอม ซอย 7 บ้านสวนหอม หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/7/20). จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.บริเวณซอยเชื่อมระหว่างซอย 2 และ ซอย 3 ชุมชนบ้านท่าช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/7/20). จ้างเหมาประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการของเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/7/20). จ้างก่อสร้างรั้วบริเวณโรงจอดรถขยะเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/7/20). จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมซ่อมแซมบ่อพัก ค.ส.ล.บริเวณถนนซอยหลังวัดอรัญญาวาส ชุมชนบ้านอรัญญาวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/7/20). จ้างปรับปรุงลานอเนกประสงค์ ค.ส.ล.บริเวณชุมชนบ้านภูมินทร์-ท่าลี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/7/20). ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (งานการเงินและบัญชี) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/7/20). ซื้อวัสดุการศึกษา โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/7/20). ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา เทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/7/20). จ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณอินเตอร์เน็ต (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/7/20). จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.ถนนบ้านสวนหอม ซอย 7 บ้านสวนหอม หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/7/20). จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.บริเวณซอยเชื่อมระหว่างซอย 2 และ ซอย 3 ชุมชนบ้านท่าช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/7/20). จ้างทำป้ายไวนิล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/7/20). จ้างปรับปรุงขอบรางระบายน้ำและฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยข้างวัดช้างเผือก ชุมชนบ้านช้างเผือก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/7/20). จ้างติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ชนิกระพริบเตือน บริเวณชุมชนบ้านภูมินทร์-ท่าลี่ และชุมชนบ้านมิ่งเมือง จำนวน ๓ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/7/20). ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (งานกิจการสถานีขนส่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/7/20). ซื้อวัสดุการศึกษา สำหรับเด็กด้อยโอกาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/7/20). ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/7/20). ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/7/20). ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/7/20). ซื้อวัสดุการศึกษา โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/7/20). จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ดับเพลิง ดพ.5 หมายเลขทะเบียน บง 9639 รหัสครุภัณฑ์ 004-45-0007 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1/7/20). ซื้อม่านปรับแสงหน้าต่าง ชนิดกันแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/6/20). ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/6/20). ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/6/20). จ้างปรับปรุงท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. สำเร็จรูป บริเวณถนนมหาวงศ์ (ซอยข้างโรงเรียนซินจง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/6/20). ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/6/20). จ้างซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/6/20). ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/6/20). ซื้อจัดซื้อครุภััณฑ์สำนักงาน จำนวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/6/20). ซื้อวัสดุสำนักงาน (งานผลประโยชน์ฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/6/20). ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (งานผลประโยชน์ฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/6/20). ซื้อแบตเตอรี่เครื่องสูบน้ำ ขนาด 12 นิ้ว รหัสครุภัณฑ์ 055-53-0084 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/6/20). ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเค่ายสุริยพงษ์ เทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/6/20). ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/6/20). ซื้อวัสดุกีฬา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/6/20). ซื้อวัสดุกีฬา โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/6/20). ซื้อแบตเตอรี่ รถโดยสาร(ตู้) หมายเลขทะเบียน นข 2204 น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/6/20). จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำเสีย จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/6/20). ซื้อวัสดุเกษตร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/6/20). จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 40-0076 น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/6/20). ซื้อวัสดุการเกษตร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุริยพงษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/6/20). ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุริยพงษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/6/20). จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์) รหัสครุภัณฑ์ 483-59-0171 งานบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/6/20). จ้างซ่อมแซมประตูรั้วโรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/6/20). ซื้อวัสดุสำนักงาน (งานการเงินและบัญชี) จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/6/20). จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน กฉ 2827 รหัสครุภัณฑ์ 004-63-0013 (ได้รับบริจาคจากสโมสรโรตารี ภาค 2550 ประเทศญี่ปุ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/6/20). ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9/6/20). ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/6/20). จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำเสีย จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/6/20). ซื้อวัสดุสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุริยพงษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5/6/20). จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ดับเพลิง ดพ.3 หมายเลขทะเบียน บต 6163 รหัสครุภัณฑ์ 004-55-0010 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5/6/20). จ้างทำป้ายซิ้ง ขนาดความหนา 1.2 มิล ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง ป้ายห้ามจอดวันคู่ ห้ามจอดวันคี่ ขนาด 45 x 75 ซม. พร้อมเสา 2 นิ้ว สูง 3 เมตร รวมติดตั้ง จำนวน 8 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4/6/20). ซื้อวัสดุก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/6/20). ซื้อวัสดุก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุริยพงษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/6/20). ซื้อว้สดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุริยพงษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/5/20). ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/5/20). ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ งานทะเบียน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/5/20). ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/5/20). จ้างรื้อถอนราวพร้อมติดตั้งราวกันตก บริเวณถนนรอบเมืองด้านทิศเหนือ ชุมชนบ้านเชียงแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง