HOME
ร้องเรียนการทุจริต
ITA
LPA
e-GP
ติดต่อหน่วยงาน

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

16/12/20). ประกาศขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ36 14/9/20). ประชาสัมพันธ์ประกาศราคากลางตามแบบ ป.ป.ช.01โครงการซ่อมแซมคอสะพานและท่อ คสล.หมู่ที่ 2,3,6,8และหมู่ที่ 10 ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน117 14/9/20). ประชาสัมพันธ์ประกาศราคากลางตามแบบ ป.ป.ช.01โครงการก่อสร้างระบบผลิตประปา บ้านนาผา หมู่ที่ 1 ต.อ่ายนาไลย อ.เวียงสา จ.น่าน ตามบัญชีนวัตกรรมฯ33 14/9/20). ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการก่อสร้างระบบผลิตประปา บ้านนาผา หมู่ที่ 1 ต.อ่ายนาไลย อ.เวียงสา จ.น่าน ตามบัญชีนวัตกรรมฯ44 10/9/20). ประชาสัมพันธ์ประกาศราคากลางตามแบบ ป.ป.ช.01 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV บ้านนาไลย หมู่ 234 1/9/20). ประกาศยกเลิกสัญญาจ้างโครงการพัฒนาและส่งเสริมฝายชะลอน้ำ เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ครั้งที่ 4 ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน35 28/8/20). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 2,3,4 และ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)24 28/8/20). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้านและเข้าพื้นที่เกษตรกรรม หมู่ 7, 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)27 14/8/20). ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 2,3,4 และ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)29 14/8/20). ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านและเข้าพื้นที่เกษตรกรรม หมู่ ๗, หมู่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 11/8/20). ประชาสัมพันธ์ประกาศราคากลางตามแบบ ป.ป.ช.01โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 7,1129 11/8/20). ประชาสัมพันธ์ประกาศราคากลางตามแบบ ป.ป.ช.01โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 2,3,4,1131 22/7/20). ประกาศยกเลิกสัญญาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านใหม่เจริญราษฎร์ หมู่ที่ 4 ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน86 15/7/20). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลเจ้าพ่อเขาครึ่งฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)42 30/6/20). ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลเจ้าพ่อเขาครึ่งฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)93 29/6/20). ประชาสัมพันธ์ประกาศราคากลางตามแบบ ป.ป.ช.01ปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลเจ้าพ่อเขาครึ่งฯ38 27/5/20). ประกาศมาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการและข้อปฎิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฎิบัติงาน37 28/4/20). ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเป็นถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Para Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ.๑๐๐-๐๕ ถึง ๑๐๐-๐๗ 63 10/4/20). ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเป็นถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Para Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ.๑๐๐-๐๕ ถึง ๑๐๐-๐๗39 10/4/20). ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิว Para Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ. ๑๐๐-๐๔ 39 9/4/20). ประชาสัมพันธ์ประกาศราคากลางตามแบบ ป.ป.ช.01 โครงการซ่อมสร้างผิว Para Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ.1100-04 บ้านนาไลยใต้ หมู่ 1049