HOME
ร้องเรียนการทุจริต
ITA
LPA
e-GP
ติดต่อหน่วยงาน

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

20/9/23). ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้าง 2 13/9/23). ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้าง 18 7/9/23). ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้าง 13 5/9/23). ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้าง 14 30/8/23). ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้าง13 25/8/23). ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้าง 28 24/8/23). ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้าง 20 24/8/23). ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้าง 19 24/8/23). ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้าง19 23/8/23). ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้าง 13 9/8/23). ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้าง29 4/8/23). ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้าง26 20/7/23). ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้าง 22 18/7/23). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมแซมฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 งบอุดหนุน66138 17/7/23). ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา29 13/7/23). ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้าง 28 3/7/23). ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน จำนวน ๑ แห่งฯ36 3/7/23). ประชาสัมพันธ์ประกาศราคากลางตามแบบ บก.01 ซ่อมแซมฝาย คสล. หมู่ที่ 2ฯ43 27/6/23). ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้าง23 20/6/23). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)84 8/6/23). ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้าง40 30/5/23). ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้าง44 30/5/23). ประกาศประกวดราคาซื้อ รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)113 23/5/23). ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้าง56 22/5/23). ประชาสัมพันธ์ประกาศราคากลางตามแบบ บก.06 จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)49 22/5/23). ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)163 24/4/23). ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จำนวน 1 คัน65 19/4/23). ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้าง53 5/4/23). ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้าง50 5/4/23). ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้าง54 3/4/23). ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้าง53 28/3/23). ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมการกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์49 24/3/23). ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้าง49 23/3/23). ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้าง46 23/3/23). ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้าง 49 17/3/23). ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้าง51 14/3/23). ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้าง54 19/1/23). ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา59 19/1/23). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเป็นถนนลาดยางAsphaltic Concrete งบอุดหนุน66 ใหม่85 18/1/23). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเป็นถนนลาดยางAsphaltic Concrete งบอุดหนุน6674 20/12/22). ประชาสัมพันธ์ประกาศราคากลางตามแบบ ป.ป.ช.01 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเป็นถนนลาดยางAsphaltic Concrete หมู่ที่ 6,7,8,11ฯ อุดหนุน ปี6669 20/12/22). ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเป็นถนนลาดยาง ม.6,7,8,11ฯ เงินอุดหนุนปี6679 15/12/22). ประกาศการกำหนดการใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถส่วนกลางและกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง 73 14/12/22). ร่างประกาศจ้าง และร่างเอกสารประกวดราคาปรับปรุงถนนคอนกรีตเป็นถนนลาดยาง Asphaltic concrete หมู่ที่ 6,7,8,11 เงินอุดหนุนปี6672 7/12/22). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมแซมฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2,4,5,9 งบอุดหนุน6676 1/12/22). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อ่างเก็บน้ำห้วยนาไลย งบอุดหนุน 6671 28/11/22). ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเป็นถนนลาดยางม.6,7,8,11 งบอุดหนุน6689 28/11/22). ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเป็นถนนลาดยาง ม.6,7,8,11ฯ เงินอุดหนุนปี6680 22/11/22). ร่างประกาศจ้าง และร่างเอกสารประกวดราคาปรับปรุงถนนคอนกรีตเป็นถนนลาดยาง Asphaltic concrete หมู่ที่ 6,7,8,11 เงินอุดหนุนปี6672 21/11/22). ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมฝาย คสล. หมู่ที่ 2,4,5,9 ตำบลอ่ายนาไลย จำนวน 4 แห่งฯ เงินอุดหนุนปี6676 18/11/22). ประชาสัมพันธ์ประกาศราคากลางตามแบบ ป.ป.ช.01 ซ่อมแซมฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2,4,5,9 ตำบลอ่ายนาไลย จำนวน 4 แห่งฯ อุดหนุน ปี66 76 14/11/22). ประชาสัมพันธ์ประกาศราคากลางตามแบบ ป.ป.ช.01 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อ่างเก็บน้ำห้วยนาไลยฯ เงินอุดหนุน6690 14/11/22). ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อ่างเก็บน้ำห้วยนาไลย โดยปรับปรุงภูมิทัศน์ขุดลอก ปูพื้นหินคลุกฯ เงินอุดหนุนปี6681 27/10/22). ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้าง71 6/10/22). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านพะเยา หมู่ที่ 3 เชื่อมบ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ 15 ตำบลกลางเวียง(e-Bidding)100 6/10/22). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านพะเยา หมู่ที่ 3 เชื่อมบ้านม่วงเนิ้ง หมู่ที่ 9 ตำบลอ่ายนาไลย(e-Bidding)84 23/9/22). ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านพะเยา หมู่ที่ 3 ตำบลอ่ายนาไลย เชื่อม บ้านโพธื์ชัย หมู่ที่ 15 ตำบลกลางเวียง (e-bidding)100 23/9/22). ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านพะเยา หมู่ที่ 3 เชื่อม บ้านม่วงเนิ้ง หมู่ที่ 9 ตำบลอ่ายนาไลย (e-bidding)90 23/9/22). ประชาสัมพันธ์ประกาศราคากลางตามแบบ ป.ป.ช.01 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.3เชื่อม บ้านโพธิ์ชัย ปีงบ256591 23/9/22). ประชาสัมพันธ์ประกาศราคากลางตามแบบ ป.ป.ช.01 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.3เชื่อม ม.9 ปีงบ256592 10/8/22). ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้าง106 5/8/22). ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้าง95 18/7/22). ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้าง101 18/7/22). ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้าง107 18/5/22). ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้าง161 12/5/22). ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้าง130 11/5/22). ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างที่เข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Infrastructure Transparency Initiative: CoST) 147 8/4/22). ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้าง151 8/4/22). ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้าง153 17/12/21). ประกาศขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ 2564197 7/12/21). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านนาไลย หมู่ที่ ๒210 22/11/21). ประชาสัมพันธ์ประกาศราคากลางตาม แบบ บก.06 โครงการระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านนาไลย หมู่ที่ ๒217 29/10/21). ประกาศการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564194 6/10/21). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างขุดลอกหน้าฝายนาไลยเพื่อการเกษตรกรรม บ้านนาไลย หมู่ ๒255 28/9/21). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวทางเป็น แอสฟัลติก คอนกรีต บ้านนาไลย ม.2และบ้านพะเยา ม.3195 28/9/21). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ม.4,5,10 ต.อ่ายนาไลย อ.เวียงสา จ.น่าน184 27/9/21). ประกาศยกเลิกการเสนอราคา จ้างขุดลอกหน้าฝายนาไลยเพื่อเกษตรกรรม บ้านนาไลย หมู่ที่ 2177 17/9/21). ประชาสัมพันธ์ประกาศราคากลางตามแบบ ป.ป.ช.01 โครงการปรับปรุงผิวทางเป็น Asphaltic Concrete จำนวน 12 จุด บ้านนาไลย ม.2 และบ้านพะเยา ม.3 งบปี 2564190 14/9/21). ประชาสัมพันธ์ประกาศราคากลางตามแบบ ป.ป.ช.01 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 4,5,10 ปีงบประมาณ 2565197 10/9/21). ประชาสัมพันธ์ประกาศราคากลางตามแบบ ป.ป.ช.01 โครงการขุดลอกหน้าฝายนาไลยเพื่อการเกษตร บ้านนาไลย ม.2 งบปี 2565207 10/6/21). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมและป้องกันตลิ่งพัง บ้านนาผา หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)249 10/6/21). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมและป้องกันตลิ่งพัง บ้านนาไลยใต้ หมู่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)260 25/5/21). ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมและป้องกันตลิ่งพัง บ้านนาไลยใต้ หมู่ที่ 10 ต.อ่ายนาไลย อ.เวียงสา จ.น่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)191 25/5/21). ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมและป้องกันตลิ่งพัง บ้านนาผา หมู่ที่ 1 ต.อ่ายนาไลย อ.เวียงสา จ.น่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)246 25/5/21). ประชาสัมพันธ์ประกาศราคากลางตามแบบ ป.ป.ช.01โครงการซ่อมแซมและป้องกันตลิ่งพัง บ้านนาไลยใต้ หมู่ที่ 10 306 25/5/21). ประชาสัมพันธ์ประกาศราคากลางตามแบบ ป.ป.ช.01 ซ่อมแซมและป้องกันตลิ่งพัง บ้านนาไลยใต้ หมู่ที่ 10202 25/5/21). ประชาสัมพันธ์ประกาศราคากลางตามแบบ ป.ป.ช.01 โครงการซ่อมแซมและป้องกันตลิ่งพัง บ้านนาผา หมู่ที่ 1212 23/4/21). ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย เรื่อง มาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการและข้อปฎิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฎิบัติงาน245 12/3/21). ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง(โครงการสร้าง/ปรับปรุงถนนลูกรังเชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 9 บ้านม่วงเนิ้งและบ้านสาลีก ตำบลส้าน อำเภอเวียงสา266 12/3/21). ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง(โครงการปรับปรุงถนนดินเดิม/ลูกรังเข้าพื้นที่ทางการเกษตร บ้านม่วงเนิ้ง หมู่ที่ 9 จำนวน 2 สาย 248 12/3/21). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติคคอนกรีตและถนนภายในหมู่บ้าน ม.2 และ ม.10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์271 22/2/21). ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติคคอนกรีตและถนนภายในหมู่บ้าน ม.2เชื่อม ม.10โดยวิธี(e-bidding)285 19/2/21). ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติคคอนกรีต บ้าน ม.2 เชื่อม ม.10 งบอุดหนุน64230 11/2/21). ประกาศร่างเพื่อรับฟังคำวิจารณ์โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติคคอนกรีตและถนนภายในหมู่บ้าน บ้านนาไลย หมู่ที่ 2 เชื่อมบ้านนาไลยใต้ หมู่ที่ 10252 9/2/21). ประชาสัมพันธ์ประกาศราคากลางตามแบบ ป.ป.ช.01โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติคคอนกรีตและถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ 2 เชื่อม หมู่ 10 ประจำปีงบ 2564233 2/2/21). ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง(โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่1,4,7,9,10 และหมู่ที่11197 16/12/20). ประกาศขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ279 14/9/20). ประชาสัมพันธ์ประกาศราคากลางตามแบบ ป.ป.ช.01โครงการซ่อมแซมคอสะพานและท่อ คสล.หมู่ที่ 2,3,6,8และหมู่ที่ 10 ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน352 14/9/20). ประชาสัมพันธ์ประกาศราคากลางตามแบบ ป.ป.ช.01โครงการก่อสร้างระบบผลิตประปา บ้านนาผา หมู่ที่ 1 ต.อ่ายนาไลย อ.เวียงสา จ.น่าน ตามบัญชีนวัตกรรมฯ251 14/9/20). ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการก่อสร้างระบบผลิตประปา บ้านนาผา หมู่ที่ 1 ต.อ่ายนาไลย อ.เวียงสา จ.น่าน ตามบัญชีนวัตกรรมฯ323 10/9/20). ประชาสัมพันธ์ประกาศราคากลางตามแบบ ป.ป.ช.01 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV บ้านนาไลย หมู่ 2259 1/9/20). ประกาศยกเลิกสัญญาจ้างโครงการพัฒนาและส่งเสริมฝายชะลอน้ำ เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ครั้งที่ 4 ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน279 28/8/20). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 2,3,4 และ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)246 28/8/20). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้านและเข้าพื้นที่เกษตรกรรม หมู่ 7, 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)241 14/8/20). ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านและเข้าพื้นที่เกษตรกรรม หมู่ ๗, หมู่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 235 14/8/20). ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 2,3,4 และ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)248 11/8/20). ประชาสัมพันธ์ประกาศราคากลางตามแบบ ป.ป.ช.01โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 7,11207 11/8/20). ประชาสัมพันธ์ประกาศราคากลางตามแบบ ป.ป.ช.01โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 2,3,4,11253 22/7/20). ประกาศยกเลิกสัญญาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านใหม่เจริญราษฎร์ หมู่ที่ 4 ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน436 15/7/20). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลเจ้าพ่อเขาครึ่งฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)253 30/6/20). ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลเจ้าพ่อเขาครึ่งฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)349 29/6/20). ประชาสัมพันธ์ประกาศราคากลางตามแบบ ป.ป.ช.01ปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลเจ้าพ่อเขาครึ่งฯ248 27/5/20). ประกาศมาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการและข้อปฎิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฎิบัติงาน242 28/4/20). ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเป็นถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Para Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ.๑๐๐-๐๕ ถึง ๑๐๐-๐๗ 282 10/4/20). ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเป็นถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Para Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ.๑๐๐-๐๕ ถึง ๑๐๐-๐๗248 10/4/20). ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิว Para Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ. ๑๐๐-๐๔ 233 9/4/20). ประชาสัมพันธ์ประกาศราคากลางตามแบบ ป.ป.ช.01 โครงการซ่อมสร้างผิว Para Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ.1100-04 บ้านนาไลยใต้ หมู่ 10276