HOME
ร้องเรียนการทุจริต
ITA
LPA
e-GP
ติดต่อหน่วยงาน

การบริหารงานบุคคล

         
   
   
 
   
   


นายพนมกร ดู่ผัด
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย

เบอร์โทรศัพท์ 089-4303714

 

   
   นางสาวเบญญาภา ขจรวุฒิโชค
      รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย

        benyapa.kaionvttichok@gmail.com  

เบอร์โทรศัพท์ 092-2939879

 

   
   นางธิรดา แก้วแสงอินทร์
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

Thirada.ksi@gmail.com

เบอร์โทรศัพท์ 084-8095362

   


นางสาวภัสพร จินะป๊อก
นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ

     

นายชรินทร์  จันต๊ะ
          นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ                                          


นายเอกนรินทร์ โนจิต
นักพัฒนาชุมชน ระดับชำนาญการ

     


นางสาววิรักณ์  นันตา
นักวิชาการสาธารณสุข ระดับชำนาญการ


นางประกายดาว ชัยมงคล
เจ้าพนักงานธุรการ ระดับชำนาญงาน

     


นายกิตติพงษ์  สมมุติ
เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงานนายสุวิทย์ คำศิลา
พนักงานขับรถยนต์

     

นายเชาว์ สมบูรณ์
พนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่งานทั่วไป

นายอรรถพล สมบัติ
พนักงานจ้างทั่วไปปฏิบัติหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวฐานิดา  เขื่อนทิพย์
พนักงานจ้างทั่วไปปฏิบัติหน้าที่งานบริหารทั่วไป

นายสัณท์พิศุทธิ์  นาทองบ่อ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

     

นางสาวพิมลลักษณ์  คำมอญ
พนักงานจ้างเหมาบริการ


 
 
 
   
   


นายเอนก ถาคำ
ผู้อำนวยการกองคลัง

เบอร์โทรศัพท์ 090-3214809

   

 

 

 


-ว่าง-
นักวิชาการพัสดุ ปก./ชก.

     นางสาวขวัญชนิตว์ แสงศรุตอัตนนท์
      เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ระดับชำนาญงาน 
                                                                                                                                                                                                        


นางสาวสุพัตรา สุภะช่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฎิบัติงาน

     นางสาวกชพรรณ ณ น่าน
เจ้าพนักงานพัสดุ ระดับ ชำนาญงานนางสาวพิมพ์ ไชยเทพ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 

 

 

 

 

 

 

นายณัฐพล  พลังฤทธิ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวนิตยาวรรณ  โพธิ์ดี
พนักงานจ้างเหมาบริการ

       
   
 
   
   


นายทวีศักดิ์ แม่นชัยภูมิ
ผู้อำนวยการกองช่าง

Tavesalx8454@gmail.com

เบอร์โทรศัพท์ 081-6718454

 

   


นายเด่น วังแสน
นายช่างโยธา ระดับชำนาญงาน
     


นางอรพิน  เชื้อเมืองพาน
นักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการ​นางสาวอัญชลี​ เมฆบังวัน​
เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน

     นายบุณยสิทธิ์ ดิฐชัย
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ระดับชำนาญงานนายมานพ อุตสาห์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                                                                                                     
     
นายเอกพันธุ์ อินทะวาท
ผู้ช่วยนายช่างโยธานายจักรี อินต๊ะวิชัย
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

 

     นายเนย ปัญญาสิทธิ์
พนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์

 นายชูเชษฐ์ เขื่อนเพชร
พนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์)

     

นายสุทธิราช วิริยสกุลโชติ
พนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่งานช่างโยธา

พนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถแทรคเตอร์)

       
         
   
 
   
   

 

 

 


-ว่าง-
     ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                                                                                                                                          

   

 


นางสาวศิรนุช มะโนวรณ์
นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ

       


นางประกาย อุตสาห์
ครู คศ.2

     
นางจรวยพร เทพจันตา
ครู คศ.2


นางลามัย กันทะตา
ครู คศ.2
     

 

 

 

 

-ว่าง-
ครู


นางติ๋ม ยาวิละ
ครู คศ.1

     


นางพิศมัย  สีหราช
ครู คศ.1

 

 

 

 

-ว่าง-
ผู้ดูแลเด็ก

 

     นางสาวพิกุลทอง บุญประสิทธิ์
ผู้ดูแลเด็ก

 

 

 

 


นางสาวกรกัญญา บุญผล
ผู้ดูแลเด็ก

 

     นางรพีพร อุตสาห์
ผู้ดูแลเด็ก

 

นายชาญชัย  พลังฤทธิ์
ผู้ดูแลเด็ก

 

 

 

 

นางสภัทร์นันทน์ วีระขันคำ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

   

 

   
   

   

 

 

 

 

-ว่าง-
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก.