HOME
ร้องเรียนการทุจริต
ITA
LPA
e-GP
ติดต่อหน่วยงาน

การบริหารงานบุคคล

         
   
   
 
   
   


นางสาวเบญญาภา  ขจรวุฒิโชค
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย

  benyapa.kaionvttichok@gmail.com  

เบอร์โทรศัพท์ 092-2939879

   
   นางสาวเบญญาภา ขจรวุฒิโชค

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย

        benyapa.kaionvttichok@gmail.com  

เบอร์โทรศัพท์ 092-2939879

   
   นางธิรดา แก้วแสงอินทร์
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

Thirada.ksi@gmail.com

เบอร์โทรศัพท์ 084-8095362

   


นางสาวภัสพร จินะป๊อก
นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ

     

นายชรินทร์  จันต๊ะ
          นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ                                          


นายเอกนรินทร์ โนจิต
นักพัฒนาชุมชน ระดับชำนาญการ

     


นางสาววิรักณ์  นันตา
นักวิชาการสาธารณสุข ระดับชำนาญการ


นางประกายดาว ชัยมงคล
เจ้าพนักงานธุรการ ระดับชำนาญงาน

     


นายกิตติพงษ์  สมมุติ
เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน

 

 -ว่าง-
พนักงานขับรถยนต์

     

นายเชาว์ สมบูรณ์
พนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่งานทั่วไป

นายอรรถพล สมบัติ
พนักงานจ้างทั่วไปปฏิบัติหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวฐานิดา  เขื่อนทิพย์
พนักงานจ้างทั่วไปปฏิบัติหน้าที่งานบริหารทั่วไป

นายสัณท์พิศุทธิ์  นาทองบ่อ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

     

นางสาวพิมลลักษณ์  คำมอญ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

 

 

 

 

นายประเดิม  ยาวิชัย
พนักงานจ้างเหมาบริการ

     

นางสาวจิรพัชร  ขันทะ
พนักงานจ้างเหมาบริการ


 
 
 
   
   


นายเอนก ถาคำ
ผู้อำนวยการกองคลัง

เบอร์โทรศัพท์ 090-3214809

   


นางสาวกชพรรณ ณ น่าน
นักวิชาการพัสดุ ระดับปฎิบัติการ

             นางสาวขวัญชนิตว์ แสงศรุตอัตนนท์                  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ระดับชำนาญงาน                                                                                                   


        นางสาวสุพัตรา สุภะช่าง          เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฎิบัติงาน

     

 

 

 


-ว่าง-
เจ้าพนักงานพัสดุ ปง./ชง.นางสาวพิมพ์ ไชยเทพ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 

 

 

 

 

 

 

 

นางภรณ์ทิพย์ บุญสืบ
จ้างเหมาบริการคนช่วยงานจัดเก็บรายได้

 

 

     

 

นางสาวภัชราภา เฟื่องฟู
จ้างเหมาบริการคนช่วยงานพัสดุ

   
 
   
   

devildevildevil
นายทวีศักดิ์ แม่นชัยภูมิ
ผู้อำนวยการกองช่าง

Tavesalx8454@gmail.com

เบอร์โทรศัพท์ 081-6718454

 

   


นายเด่น วังแสน
นายช่างโยธา ระดับชำนาญงาน
     


นางอรพิน  เชื้อเมืองพาน
นักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการ​นางสาวอัญชลี​ เมฆบังวัน​
เจ้าพนักงานธุรการ ระดับชำนาญงาน

     นายบุณยสิทธิ์ ดิฐชัยพันธุ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ระดับชำนาญงานนายมานพ อุตสาห์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                                                                                                     
     
นายเอกพันธุ์ อินทะวาทย์
ผู้ช่วยนายช่างโยธานายจักรี อินต๊ะวิชัย
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

 

     นายเนย ปัญญาสิทธิ์
พนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์

 นายชูเชษฐ์ เขื่อนเพชร
พนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์)

     

นายสุทธิราช วิริยสกุลโชติ
พนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่งานช่างโยธา

พนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถแทรคเตอร์)

     

 

 

 

 

                   นายวรวุฒิ  มอญขลิบ                    พนักงานจ้างเหมาบริการ

             

 

 

 

 

              นายดิเรก  คำนวณ                พนักงานจ้างเหมาบริการ

     

 

 

 

 

 

          นางสาวพรหมกมลลักษณ์  ไชยมงคล              พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

 

 

 

 

              นายเวียง  สวนคำ              พนักงานจ้างเหมาบริการ

     

 

 

 

 

 

           นายรัฐธรรมนูญ ชมพูพันธ์             พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

 

 

 

 

          นายสมพงษ์  กันทะมาตร            พนักงานจ้างเหมาบริการ

       
   
 
   
   

 

 

 


-ว่าง-
     ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                                                                                                                                          

   

 

 

 

 


-ว่าง-
นักวิชาการศึกษา ปก./ชก.

       


นางประกาย อุตสาห์
ครู คศ.2

     
นางจรวยพร เทพจันตา
ครู คศ.2


นางลามัย กันทะตา
ครู คศ.2
     

 

 

 

 

-ว่าง-
ครู


นางติ๋ม ยาวิละ
ครู คศ.1

     


นางพิศมัย  สีหราช
ครู คศ.1

 

 

 

 

-ว่าง-
ผู้ดูแลเด็ก

 

     นางสาวพิกุลทอง บุญประสิทธิ์
ผู้ดูแลเด็ก

 

 

 

 


-ว่าง-
ผู้ดูแลเด็ก

 

     นางรพีพร อุตสาห์
ผู้ดูแลเด็ก

 

นายชาญชัย  พลังฤทธิ์
ผู้ดูแลเด็ก

 

 

 

 

นางสาวภัทร์นันทน์ วีระขันคำ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

   

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวนิตยาวรรณ  โพธิ์ดี
พนักงานจ้างเหมาบริการ

   

   

 

 

 

 

-ว่าง-
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก.