HOME
ร้องเรียนการทุจริต
ITA
LPA
e-GP
ติดต่อหน่วยงาน

การบริหารงานบุคคล

         
   
   
 
   
   
นายพนมกร ดู่ผัด
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย
   
   

นางสาวเบญญาภา ขจรวุฒิโชค
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย
   
   

นางธิรดา แก้วแสงอินทร์
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
   


นางสาวภัสพร จินะป๊อก
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
     

         

 

 

 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนนางประกายดาว ชัยมงคล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

     
นายเอกนรินทร์ โนจิต
พัฒนาชุมชนชำนาญการ


นายสุวิทย์ คำศิลา
พนักงานขับรถยนต์
     

นายเชาว์ สมบูรณ์
ยาม
         

 

   
 
   
   
นายเอนก ถาคำ
ผู้อำนวยการกองคลัง
   

 

 

 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

     
นางสาวขวัญชนิตว์ แสงศรุตอัตนนท์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

 

 

 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

     
นางสาวกชพรรณ ณ น่าน
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน


นางสาวพิมพ์ ไชยเทพ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
       
 
   
 
   
   
นายทวีศักดิ์ แม่นชัยภูมิ
ผู้อำนวยการกองช่าง
   


นายเด่น วังแสน
นายช่างโยธาชำนาญงาน
 
     

นางอรพิน เชื้อเมืองพาน
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 


นางสาวอัญชลี​ เมฆบังวัน​
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 
     
นายบุณยสิทธิ์ ดิฐชัยพันธุ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยชำนาญงาน


นายมานพ อุตสาห์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
     
นายเอกพันธุ์ อินทะวาท
ผู้ช่วยนายช่างโยธา


นายจักรี อินต๊ะวิชัย
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
     

นายเนย ปัญญาสิทธิ์
พนักงานขับรถยนต์


นายชูเชษฐ์ เขื่อนเพชร
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(รถบรรทุกน้ำ)
       
 
   
 
   
   

 

 

 

 


ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

   
   

นางสาวลักษมี แปงยะ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
   


นางประกาย อุตสาห์
ครู คศ.2
     
นางจรวยพร เทพจันตา
ครู คศ.1


นางลามัย กันทะตา
ครู คศ.2
 
     
นางถวิล เปล่งศรี
ครู คศ.1


นางติ๋ม ยาวิละ
ครู คศ.1
     

นางพิศมัย สีหราช
ครู คศ.1


นางสาวฐิติมา กามะวิถี
ผู้ดูแลเด็ก
     

นางสาวพิกุลทอง บุญประสิทธิ์
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวสร้อยสุดา เฟยคำ
ผู้ดูแลเด็ก
     
นางรพีพร อุตสาห์
ผู้ดูแลเด็ก