HOME
ร้องเรียนการทุจริต
ITA
LPA
e-GP
ติดต่อหน่วยงาน

การบริหารงานบุคคล

         
   
   
 
   
   
นายพนมกร ดู่ผัด
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย
   
   

นางสาวเบญญาภา ขจรวุฒิโชค
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย
   
   

นางธิรดา แก้วแสงอินทร์
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
   

 


นางสาวภัสพร จินะป๊อก
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

     

นายชรินทร์  จันต๊ะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นายเอกนรินทร์ โนจิต
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

     
-ว่าง-
นักวิชาการสาธารณสุข ปก./ชก.


นางประกายดาว ชัยมงคล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

     


นายกิตติพงษ์  สมมุติ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานนายสุวิทย์ คำศิลา
พนักงานขับรถยนต์
     

นายเชาว์ สมบูรณ์
คนงาน ปฏิบัติงานทั่วไป

         

 
 
 
   
   
นายเอนก ถาคำ
ผู้อำนวยการกองคลัง
   

 

 

 


-ว่าง-
นักวิชาการพัสดุ ปก./ชก.

     

นางสาวขวัญชนิตว์ แสงศรุตอัตนนท์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

 

 

 


-ว่าง-
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง./ชง.

     

นางสาวกชพรรณ ณ น่าน
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน


นางสาวพิมพ์ ไชยเทพ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
       
         
   
 
   
   
นายทวีศักดิ์ แม่นชัยภูมิ
ผู้อำนวยการกองช่าง
   


นายเด่น วังแสน
นายช่างโยธาชำนาญงาน
     


นางอรพิน  เชื้อเมืองพาน
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ​นางสาวอัญชลี​ เมฆบังวัน​
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
     

นายบุณยสิทธิ์ ดิฐชัย
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยชำนาญงาน


นายมานพ อุตสาห์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     

นายเอกพันธุ์ อินทะวาท
ผู้ช่วยนายช่างโยธา


นายจักรี อินต๊ะวิชัย
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
     

นายเนย ปัญญาสิทธิ์
คนงานปฎิบัติงานพนักงานขับรถยนต์


นายชูเชษฐ์ เขื่อนเพชร
คนงานปฏิบัติงานพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์)
       
         
   
 
   
   

 

 

 


-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

   

 

 

 

 


นางสาวศิรนุช มะโนวรณ์
นักวิชาการศึกษชำนาญการ

     
 


นางประกาย อุตสาห์
ครู คศ.2
     

นางจรวยพร เทพจันตา
ครู คศ.2


นางลามัย กันทะตา
ครู คศ.2
     

นางถวิล เปล่งศรี
ครู คศ.1


นางติ๋ม ยาวิละ
ครู คศ.1
     

 


นางพิศมัย  สีหราช
ครู คศ.1นางสาวฐิติมา กามะวิถี
ผู้ดูแลเด็ก
     

นางสาวพิกุลทอง บุญประสิทธิ์
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวสร้อยสุดา เฟยคำ
ผู้ดูแลเด็ก
     

นางรพีพร อุตสาห์
ผู้ดูแลเด็ก

 

 

 

 


ผู้ดูแลเด็ก

 

 

 

   
   

 

   
   

   

 

 

 

 

-ว่าง-
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก.