HOME
ร้องเรียนการทุจริต
ITA
LPA
e-GP
ติดต่อหน่วยงาน

กฏหมายอื่น ๆ

แสดง 1 ถึง 9 จาก 9 ผลลัพธ์
#หน้าปกวันที่เรื่องคนอ่าน
1ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566.pdf7 เม.ย. 2023ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดน่านร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 256641
2หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของ อบต. (ฉบบที่ 5) พ.ศ. 2566.pdf10 ก.พ. 2023ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของ อบต. (ฉบบที่ 5) พ.ศ. 256643
322-ประกาส ก_ถ_เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหา.pdf7 ก.พ. 2023ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น55
4หลักเกณฑ์c]tg 2557.pdf7 ก.พ. 2023ประกาศคณะกรรมการจังหวัดน่าน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 255743
5แนวทางการปรเะเมินผลงานทางวิชาการ ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครู 2561.pdf7 ก.พ. 2023แนวทางการประเมินผลงานทางวิชาการ ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการ หรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งค44
6ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง หลักเกณฑ์เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2558.pdf7 ก.ย. 2022ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนำล พ.ศ. 255888
7หลักเกณฑ์.pdf23 พ.ค. 2022หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการทำสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบติการวิจัย และปฏัติงานในองค์การระหว่างประเทศ125
8ระเบียนทุนการศึกษา.pdf23 พ.ค. 2022หลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพื่อให้ทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น107
9คู่มือการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศและค่าใช้ฝึกอบรม สัมมนา.pdf10 ก.พ. 2022คู่มือการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ และค่าใช้จ่ายฝึกอรม/สัมมนา150