HOME
ร้องเรียนการทุจริต
ITA
LPA
e-GP
ติดต่อหน่วยงาน

ระเบียบ

แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 ผลลัพธ์
#หน้าปกวันที่เรื่องคนอ่าน
1ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การขอเข้าดูหรือสำเนาข้อมูลภาพ จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV).pdf11 ก.ย. 2023ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การขอเข้าดูหรือสำเนาข้อมูลภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย4
2ระเบียบวิธีงบประมาณ2563.pdf9 ก.ค. 2021ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563219
3ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ.2562.pdf3 ม.ค. 2020ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ.2562269
4ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562.pdf3 ม.ค. 2020ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562303
5ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562.pdf3 ม.ค. 2020ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขของ อปท.พ.ศ.2562322
6ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ.2562.pdf3 ม.ค. 2020ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นของ อปท.และการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ.2562512