HOME
ร้องเรียนการทุจริต
ITA
LPA
e-GP
ติดต่อหน่วยงาน

ข่าวรับสมัครงาน

27/2/23). ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่่วนตำบลเพื่อแต่งตั้ืงให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ในสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ระะดับปฏิบัติ37 14/12/22). ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่่วนตำบลเพื่อแต่งตั้ืงให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ในสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ระะดับปฏิบัติ48 2/12/22). ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่น110 2/3/22). ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย เรื่อง ผลสอบคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไป342 23/2/22). ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และกำหนดวันเวลา สถานที่สอบพนักงานจ้างทั่วไป246 7/2/22). รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปที่ว่าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566)325 3/2/22). ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)211 22/9/20). การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล472