HOME
ร้องเรียนการทุจริต
ITA
LPA
e-GP
ติดต่อหน่วยงาน

ข่าวรับสมัครงาน

22/6/23). ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป173 13/6/23). ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปที่ว่าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566)301 7/6/23). ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย เรื่อง  กำหนด วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง178 6/6/23). ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย เรื่อง การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่าง132 23/5/23). ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปที่ว่าง ตามแผนอ350 28/4/23). เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น111 18/4/23). ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงาน108 27/2/23). ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่่วนตำบลเพื่อแต่งตั้ืงให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ในสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ระะดับปฏิบัติ124 14/12/22). ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่่วนตำบลเพื่อแต่งตั้ืงให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ในสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ระะดับปฏิบัติ126 2/12/22). ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่น202 2/3/22). ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย เรื่อง ผลสอบคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไป411 23/2/22). ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และกำหนดวันเวลา สถานที่สอบพนักงานจ้างทั่วไป312 7/2/22). รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปที่ว่าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566)379 3/2/22). ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)265 22/9/20). การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล528