HOME
ร้องเรียนการทุจริต
ITA
LPA
e-GP
ติดต่อหน่วยงาน

ข่าวรับสมัครงาน: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปที่ว่าง ตามแผนอ

                 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย

เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

และพนักงานจ้างทั่วไปที่ว่าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี  (พ.ศ. 2564 - 2566)

                     ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป  จำนวน  5  ตำแหน่ง 5 อัตรา

                   อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2542  มาตรา 13 มาตรา 14 มาตรา 15 และมาตรา 25 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดน่าน  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล หมวด 4 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2547 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร
เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ที่ว่าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566)  รายละเอียดดังต่อไปนี้

                   1.  ประเภทของพนักงานจ้าง  ชื่อตำแหน่ง อัตราค่าตอบแทน และรายละเอียดการจ้าง

                   1.1  พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 ตำแหน่ง ได้แก่

                             1.1.1 ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์                       จำนวน 1 อัตรา

                             1.1.2 ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์(ผู้มีทักษะ)                          จำนวน  1 อัตรา

1.2 พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน  5  ตำแหน่ง   ได้แก่

                             1.1.1 ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไปปฏิบัติหน้าที่งานธุรการ             จำนวน 1 อัตรา 

1.1.2 ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไปปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์    จำนวน 1 อัตรา 

1.1.3 ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไปปฏิบัติหน้าที่งานพัสดุ               จำนวน 1 อัตรา

1.1.4 ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไปปฏิบัติหน้าที่งานการเงินและบัญชี  จำนวน 1 อัตรา

1.1.5 ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก                                                จำนวน 2 อัตรา         

                                      รายละเอียดตำแหน่งและอัตราค่าตอบแทนแนบท้ายประกาศ ภาคผนวก ก.

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม ค.ศ. 2023 อ่าน(160) โดย ภัสพร จินะป๊อก