HOME
ร้องเรียนการทุจริต
ITA
LPA
e-GP
ติดต่อหน่วยงาน

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้าง

1. โครงการปรับปรุงระบบประปาและท่อประปา(ย้ายถังเหล็ก/สร้างฐาน) ภายในหมู่บ้าน บ้านชมพู หมู่ที่ 8 ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 13/2566 ลงวันที่ 16  กุมภาพันธ์  ๒๕๖6 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 17 เมษายน 2566 เป็นจำนวนเงิน ๑๒๖,๙๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ในวันพฤหัสบดี ที่  20  เดือน เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณจุดที่ดำเนินการก่อสร้าง

2.โครงการปรับปรุงระบบประปาหอถังสูง จำนวน 1 แห่ง บ้านอ่าย หมู่ที่ 5 ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 12/2566 ลงวันที่ 14  กุมภาพันธ์  ๒๕๖6 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 15 เมษายน 2566 เป็นจำนวนเงิน 299,900.00 บาท (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ในวันพฤหัสบดี ที่  20  เดือน เมษายน  พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ  บริเวณจุดที่ดำเนินการก่อสร้าง

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันพุธที่ 19 เมษายน ค.ศ. 2023 อ่าน(30) โดย กชพรรณ ณ น่าน