HOME
ร้องเรียนการทุจริต
ITA
LPA
e-GP
ติดต่อหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย เรื่องนโยบายไม่รับของขวัญ(์No Gift Policy) ประจำปีพ.ศ.2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย เรื่องนโยบายไม่รับของขวัญ(์No Gift Policy) ประจำปีพ.ศ.2565

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันพุธที่ 15 มีนาคม ค.ศ. 2023 อ่าน(15) โดย อรรถพล สมบัติ