HOME
ร้องเรียนการทุจริต
ITA
LPA
e-GP
ติดต่อหน่วยงาน

ข่าวรับสมัครงาน: ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่่วนตำบลเพื่อแต่งตั้ืงให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ในสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ระะดับปฏิบัติ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย

เรื่อง   รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน

ในสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ

……………………………………………………..……

                   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย  อำเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน  มีความประสงค์             จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ในสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ จำนวน 1 ตำแหน่ง (1 อัตรา)  

                    อาศัยอำนาจตามข้อ 9 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดน่าน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2557 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ในสายงานประเภทวิชาการ  ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

                    1. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก

                             1.1 สายงานประเภทวิชาการ  

                                  - ชื่อตำแหน่ง         นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ

                                  - สายงาน             วิชาการพัสดุ

                                  - เลขที่ตำแหน่ง      25-3-04-3204-001

                                  - จำนวน              1 อัตรา

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันพุธที่ 14 ธันวาคม ค.ศ. 2022 อ่าน(49) โดย ภัสพร จินะป๊อก