HOME
ร้องเรียนการทุจริต
ITA
LPA
e-GP
ติดต่อหน่วยงาน

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประชาสัมพันธ์ประกาศราคากลางตามแบบ ป.ป.ช.01 ซ่อมแซมฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2,4,5,9 ตำบลอ่ายนาไลย จำนวน 4 แห่งฯ อุดหนุน ปี66

ซ่อมแซมฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒,๔,๕,๙ ตำบลอ่ายนาไลย จำนวน ๔ แห่ง ความยาว ๑๐-๓๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๒.๕-๓ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ,๙๑๑,๘๑๙.๕๖ บาท (สองล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสิบเก้าบาทห้าสิบหกสตางค์)

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน ค.ศ. 2022 อ่าน(13) โดย กชพรรณ ณ น่าน