HOME
ร้องเรียนการทุจริต
ITA
LPA
e-GP
ติดต่อหน่วยงาน

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมฝาย คสล. หมู่ที่ 2,4,5,9 ตำบลอ่ายนาไลย จำนวน 4 แห่งฯ เงินอุดหนุนปี66

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒,๔,๕,๙ ตำบลอ่ายนาไลย จำนวน ๔ แห่ง ความยาว ๑๐-๓๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๒.๕-๓ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒,๔,๕,๙ ตำบลอ่ายนาไลย จำนวน ๔ แห่ง ความยาว ๑๐-๓๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๒.๕-๓ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ,๙๑๑,๘๑๙.๕๖ บาท (สองล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสิบเก้าบาทห้าสิบหกสตางค์)

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน ค.ศ. 2022 อ่าน(9) โดย กชพรรณ ณ น่าน