HOME
ร้องเรียนการทุจริต
ITA
LPA
e-GP
ติดต่อหน่วยงาน

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้าง

ร้านทรัพย์ปรีชา1  ได้ดำเนินการตามโครงการฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอความร่วมมือมายังท่านแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้สนใจทราบ และเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน  ในการตรวจรับงาน  ในวันพฤหัสบดี  ที่  11  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565  เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป  ณ  บริเวณจุดที่ดำเนินการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาไลยใต้ หมู่ที่ 10 ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 150 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 19/2565 ลงวันที่ 29 มิถุนายน ๒๕๖๕  จำนวนเงิน ๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันพุธที่ 10 สิงหาคม ค.ศ. 2022 อ่าน(18) โดย กชพรรณ ณ น่าน