HOME
ร้องเรียนการทุจริต
ITA
LPA
e-GP
ติดต่อหน่วยงาน

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้าง

โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารอเนกประสงค์หมู่บ้าน บ้านอ่าย หมู่ที่ 5 ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 17/2565 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2565 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 18 กันยายน  2565

เป็นจำนวนเงิน 300,000.00 บาท (สามแสนบาทถ้วน) 

ในวันอังคาร  ที่  9  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565  เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป  ณ  บริเวณจุดที่ดำเนินการ

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม ค.ศ. 2022 อ่าน(95) โดย กชพรรณ ณ น่าน