HOME
ร้องเรียนการทุจริต
ITA
LPA
e-GP
ติดต่อหน่วยงาน

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตรบ้านนาไลย หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔๔๐ ตารางเมตร ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๙8,๕๐๐.๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 11/2565 ลงวันที่  21  มีนาคม  2565 สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ 20  พฤษภาคม  ๒๕๖5 

จึงขอเชิญท่านร่วมตรวจการจ้างโครงการดังกล่าว ในวันพุธ ที่  18  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ  บริเวณจุดที่ดำเนินการก่อสร้าง

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม ค.ศ. 2022 อ่าน(40) โดย กชพรรณ ณ น่าน