HOME
ร้องเรียนการทุจริต
ITA
LPA
e-GP
ติดต่อหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันอังคารที่ 5 เมษายน ค.ศ. 2022 อ่าน(70) โดย อรรถพล สมบัติ