HOME
ร้องเรียนการทุจริต
ITA
LPA
e-GP
ติดต่อหน่วยงาน

ข่าวรับสมัครงาน: รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปที่ว่าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566)

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป  จำนวน  5  ตำแหน่ง  6 อัตรา

                   อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2542  มาตรา 13 มาตรา 14 มาตรา 15 และมาตรา 25 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดน่าน  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล หมวด 4 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2547 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร
เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจที่ว่าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566)  รายละเอียดดังต่อไปนี้

                   1.  ประเภทของพนักงานจ้าง  ชื่อตำแหน่ง อัตราค่าตอบแทน และรายละเอียดการจ้าง

                             1.1  พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน  5  ตำแหน่ง   ได้แก่

                             1.1.1 ตำแหน่ง คนงาน ปฏิบัติงานช่วยงานทั่วไปสำนักปลัด อบต. จำนวน 1 อัตรา 

1.1.2 ตำแหน่ง คนงาน ปฏิบัติงานนโยบายและแผน                จำนวน 1 อัตรา

1.1.3 ตำแหน่ง คนงาน ปฏิบัติงานช่างโยธา                         จำนวน 1 อัตรา

1.1.4 ตำแหน่ง คนงาน ปฏิบัติงานพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

         (รถแทรคเตอร์)                                                จำนวน 1 อัตรา 

1.1.5 ตำแหน่ง คนงาน ปฏิบัติงานผู้ดูแลเด็ก                         จำนวน 2 อัตรา         

                                      รายละเอียดตำแหน่งและอัตราค่าตอบแทน ตามไฟล์แนบ

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2022 อ่าน(281) โดย ภัสพร จินะป๊อก