HOME
ร้องเรียนการทุจริต
ITA
LPA
e-GP
ติดต่อหน่วยงาน

ข่าวรับสมัครงาน: ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน มีความประสงค์รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่างตามกรอบอัตรากำลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

                   พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งประเภท สายงานการสอน

  1. ตำแหน่ง ครู                                                           จำนวน 1 อัตรา

เลขที่ตำแหน่ง 25-3-08-6600-355

                   พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งประเภทวิชาการ

  1. ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)  จำนวน 1 อัตรา

เลขที่ตำแหน่ง 25-3-42-3205-001

ทั้งนี้ หากมีความประสงค์จะโอนมาดำรงตำแหน่งที่ว่างดังกล่าว สามารถยื่นคำร้องขอโอน(ย้าย) พร้อมจัดส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้

  1. คำร้องขอโอน (ย้าย)                                                  จำนวน 1 ชุด
  2. สำเนาทะเบียนประวัติพนักงานส่วนตำบล/ก.พ.7           จำนวน 1 ชุด
  3. หนังสือยินยอมให้โอน(ย้าย)                                          จำนวน 1 ชุด
  4. หนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บังคับบัญชา                     จำนวน 1 ชุด

โดยยื่นเอกสารได้ที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-5471-8063                                                                                                                                                                                                                                                                                      ในวันเวลาราชการ

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2022 อ่าน(151) โดย ภัสพร จินะป๊อก