HOME
ร้องเรียนการทุจริต
ITA
LPA
e-GP
ติดต่อหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย เรื่อง การจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย เรื่อง การจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันจันทร์ที่ 6 กันยายน ค.ศ. 2021 อ่าน(23) โดย อรรถพล สมบัติ