HOME
ร้องเรียนการทุจริต
ITA
LPA
e-GP
ติดต่อหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์: การแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้่รักษาราชการแทน

การแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล /การแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง/การแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง/ การแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทนหัวหนาสำนักปลัด อบต. /การแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันพุธที่ 12 กันยายน ค.ศ. 2018 อ่าน(25) โดย ภัสพร จินะป๊อก