HOME
ร้องเรียนการทุจริต
ITA
LPA
e-GP
ติดต่อหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์: แจ้งประกาศ เรื่อง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลยให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน

แจ้งประกาศ เรื่อง การมอบอำอาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลยให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม ค.ศ. 2017 อ่าน(23) โดย อรรถพล สมบัติ