HOME
ร้องเรียนการทุจริต
ITA
LPA
e-GP
ติดต่อหน่วยงาน

วันที่13/01/2564 กิจกรรมของ Big Cleaning Day

วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. อบต.อ่ายนาไลย โดยการนำของนางจันทร์เพ็ญ คำอุ่น นายกอบต อ่ายนาไลย และคณะผู้บริหาร ร่วมกับผู้นำชุมชนตำบลอ่ายนาไลย พนักงาน เจ้าหน้าที่อบต. อ่ายนาไลย ได้ดำเนินการตามโครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ โดยจัดเก็บขยะสองข้างทางถนนสายหลัก เเพร่-น่าน ระยะทาง 7 กม. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 120 คน ปริมาณขยะที่เก็บได้ 270 กิโลกรัม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เผยแพร่ เมื่อ วันพุธที่ 13 มกราคม ค.ศ. 2021 เข้าชม(11)