HOME
ร้องเรียนการทุจริต
ITA
LPA
e-GP
ติดต่อหน่วยงาน

วันที่23/09/2563 โครงการสร้างเสริมสุขภาพกายสุขภาพใจของผู้สูงอายุตำบลอ่ายนาไลย

วันที่ 23 กันยายน 2563 
นางจันทร์เพ็ญ คำอุ่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย ได้เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการสร้างเสริมสุขภาพกายสุขภาพใจของผู้สูงอายุตำบลอ่ายนาไลย วันที่ 23 กันยายน 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านนาไลย หมู่ 2

เผยแพร่ เมื่อ วันพุธที่ 23 กันยายน ค.ศ. 2020 เข้าชม(30)