HOME
ร้องเรียนการทุจริต
ITA
LPA
e-GP
ติดต่อหน่วยงาน

วันที่16/09/2563ลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) การจัดการขยะอันตราย

วันที่16/09/2563 นางจันทร์เพ็ญ คำอุ่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย ได้เข้าร่วมประชุมลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดการขยะอันตรายจากชุมชนจังหวัดน่านและการให้ความรู้แนวทางการรวบรวมและจัดเก็บขยะอันตรายเพื่อส่งกำจัด ณ โรงแรมเทวราช อ.เมือง จ.น่าน

เผยแพร่ เมื่อ วันพุธที่ 16 กันยายน ค.ศ. 2020 เข้าชม(8)