HOME
ร้องเรียนการทุจริต
ITA
LPA
e-GP
ติดต่อหน่วยงาน

โครงการในพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านนาไลย หมู่10

วันที่ 15 กรกฏาคม 2563 นำโดย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย นางจันทร์เพ็ญ คำอุ่น เป็นประธานเปิดโครงการ สืบสานพระราชณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม ร่วมกับ ผู้นำหมู่บ้าน ประชาชนบ้านนาไลย หมู่10 ร่วมกับ อสม.

เผยแพร่ เมื่อ วันพุธที่ 15 กรกฎาคม ค.ศ. 2020 เข้าชม(6)