HOME
ร้องเรียนการทุจริต
ITA
LPA
e-GP
ติดต่อหน่วยงาน

ต้อนรับท่านท้องถิ่นจังหวัดน่าน นายวิสุทธิ์ ประกอบความดี ที่ได้เข้าเยี่ยมชมองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นางจันทร์เพ็ญ คำอุ่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย นายพนมกร ดู่ผัด ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย นายศุภโชค ไชยวุฒิ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย และหัวหน้าส่วนราชการ  ให้การต้อนรับท่านท้องถิ่นจังหวัดน่าน  นายวิสุทธิ์ ประกอบความดี ที่ได้เข้าเยี่ยมชมองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย และลงพื้นที่เยี่ยมชมการบริหารจัดการขยะบ้านนาไลยใต้ หมู่10 และศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำตำบลอ่ายนาไลย บ้านนาไลย หมู่ 2 ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

เผยแพร่ เมื่อ วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน ค.ศ. 2020 เข้าชม(5)