HOME
ร้องเรียนการทุจริต
ITA
LPA
e-GP
ติดต่อหน่วยงาน

การประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบล

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย ได้มีการประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบล นำโดย นายณัฐพล วิระขันคำ ปลัดอำเภอเวียงสา ผู้ประสานงานตำบลอ่ายนาไลย คณะผู้บริหารท้องถิ่นฯ หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลอ่ายนาไลย และพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย

เผยแพร่ เมื่อ วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน ค.ศ. 2563 เข้าชม(9)