HOME
ร้องเรียนการทุจริต
ITA
LPA
e-GP
ติดต่อหน่วยงาน

โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย

 วันที่ 4 เมษายน 2566  เวลา 08.30 น. - 16.30 น.

นายสมหวัง ใจหมั่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย เป็นประธานในการอบรมโครงการคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณธรรมจริยธรรมของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนง.ส่วนตำบลและ พนง.จ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย วันที่ 4 เมษายน 2566 ณ วัดป่าเวียงสาวนาราม อ.เวียงสา จ.น่าน

เผยแพร่ เมื่อ วันอังคารที่ 4 เมษายน ค.ศ. 2023 เข้าชม(48)