HOME
ร้องเรียนการทุจริต
ITA
LPA
e-GP
ติดต่อหน่วยงาน

ประชุมประจำเดือนมีนาคม 2566 พร้อมทั้งได้มีการประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น.
นายสมหวัง ใจหมั่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย ได้เข้าร่วมประชุมประจำเดือนมีนาคม 2566 พร้อมทั้งได้มีการประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลยในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านความสุจริตโปร่งใสน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมเต็มใจให้บริการด้วยความจริงใจและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

เผยแพร่ เมื่อ วันอังคารที่ 7 มีนาคม ค.ศ. 2023 เข้าชม(24)