HOME
ร้องเรียนการทุจริต
ITA
LPA
e-GP
ติดต่อหน่วยงาน

ประชุมหารือการจัดโครงการในตำบลอ่ายนาไลย ประจำปีงบประมาณ พ.ส.2566

ในวันศุกร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น.

นายสมหวัง ใจหมั่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย ได้เป็นประทานเปิดการประชุมหารือการจัดโครงการในตำบลอ่ายนาไลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย จะได้ดำเนินการจัดโครงการการต่างๆ เช่น โครงการงานวักเด็กแห่งชาติ โครงการงานกีใาตำบล(แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด) โครงการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุ(การแข่งกีฬา) และการจัดซื้อวัสดุกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีการเชิญ กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน /ประธานผู้สูงอายุ / ประธานแม่บ้าน / ประธานเยาวชน/ ผอ.รพ.สต.ตำบลอ่ายนาไลย / ผอ.รพ.สต.บ้านฝั่งหมิ่น /ผอ.โรงเรียนบ้านนาไลย /สมาชิกสภา อบต.อ่ายนาไลย  เข้าร่วมประชุมหารือ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย อ.เวียงสา จ.น่าน 

เผยแพร่ เมื่อ วันศุกร์ที่ 6 มกราคม ค.ศ. 2023 เข้าชม(26)