HOME
ร้องเรียนการทุจริต
ITA
LPA
e-GP
ติดต่อหน่วยงาน

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

วันเสาร์ที่ 14 เดือนมกราคม พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย นำโดย นายสมหวัง ใจหมั่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย พร้อมกับคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย กำนันตำบลอ่ายนาไลย ผู้นำท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง พนักงาน พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย ร่วมกันจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนบ้านนาไลย ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดยมีวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อส่งเสริมให้เด็กได้แสดงออกอย่างเหมาะสมตามวัยและเติบโตอย่างแข็งแรง สมบูรณ์ด้วยความคิด สติปัญญา ร่างกาย และมีจิตใจที่เข้มแข็ง รู้จักการอยู่ร่วมกันด้วยความสามัคคี มีระเบียบวินัยอันดี เป็นการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา และให้เด็กกล้าคิดกล้าแสดงออก ดังคำขวัญว่า “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี”

เผยแพร่ เมื่อ วันเสาร์ที่ 14 มกราคม ค.ศ. 2023 เข้าชม(16)