HOME
ร้องเรียนการทุจริต
ITA
LPA
e-GP
ติดต่อหน่วยงาน

โครงการพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ บ้านใหม่เจริญราษฎร์ หมู่ที่ 4

วันที่ 15  สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 น.
นายสมหวัง ใจหมั่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย  มอบหมายให้นายเอก ปันทะลา รองนายกฯ เป็นประธานเปิดโครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีน ตามโครงการพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ บ้านใหม่เจริญราษฎร์ หมู่ที่ 4 ตำบลอ่ายนาไลย  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มวัยให้บริโภคเกลือเสริมไอโอดีน และป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน

เผยแพร่ เมื่อ วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม ค.ศ. 2022 เข้าชม(23)