HOME
ร้องเรียนการทุจริต
ITA
LPA
e-GP
ติดต่อหน่วยงาน

แผนป้องกันการทุจริต

แสดง 1 ถึง 20 จาก 29 ผลลัพธ์
#หน้าปกวันที่เรื่องคนอ่าน
1แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2565.pdf26 เม.ย. 2022แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 66
240 รายงานการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำเดือน รอบ 6 เดือน 65.pdf26 เม.ย. 2022รายงานการผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในรอบ 6 เดือนแรกประจำปีพ.ศ.2565252
3ข้อ31รายงานผลการดำเนินการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน.pdf11 เม.ย. 2022รายงานผลการดำเนินการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน52
4วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 2565.pdf4 เม.ย. 2022วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256566
5คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต.pdf1 เม.ย. 2022คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ของ อบต.อ่ายนาไลย 45
6ข้อที่ 43 ผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน.pdf1 มี.ค. 2022ผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2565 59
7มาตรการจัเการเรื่องร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย.pdf4 ก.พ. 2022มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุกจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย46
8รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมแล.pdf1 ก.พ. 2022รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 83
9นโยบายไม่รับของขวัญ.pdf1 ก.พ. 2022ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย เรื่องนโยบายไม่รับของขวัญ(์No Gift Policy) 83
10ข้อ37.pdf10 ม.ค. 2022ระเบียบกลุ่มพนักงานส่วนตำบลอ่ายนาไลย เพื่อความโปร่งใสในการทำงาน 65
11ประกาศเรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย.pdf10 ม.ค. 2022ประกาศเรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย 69
12รายงายแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในรอบ 12 เดือนประจำเดือน 2564.pdf8 พ.ย. 2021รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในรอบ 12 เดือน ประจำปี พ.ศ.2564124
13รายงานผลการประเมินงาน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.pdf3 พ.ย. 2021รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 102
14ข้อ 31.pdf22 เม.ย. 2021ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในรอบ 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2564 166
15วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ท.pdf5 เม.ย. 2021วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564177
16การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2563.pdf1 มี.ค. 2021การวิเคราะห์ผลแสดงแผนปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2563204
17ข้อที่ 43.pdf1 มี.ค. 2021การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน การดำเนินการในปีงบประมาณพ.ศ.2564 220
18ความเสี่ยง.pdf2 พ.ย. 2020การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต-คู่มือการพัฒนาและส่งเสิรมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน185
19มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส.pdf2 พ.ย. 2020มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย 168
20ระเบียบกลุ่มพนักงานส่วนตำบลอ่ายนาไลย เพื.pdf2 พ.ย. 2020ระเบียบกลุ่มพนักงานส่วนตำบลอ่ายนาไลย เพื่อความโปร่งใสในการทำงาน160