HOME
ร้องเรียนการทุจริต
ITA
LPA
e-GP
ติดต่อหน่วยงาน

แผนป้องกันการทุจริต

แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์
#หน้าปกวันที่เรื่องคนอ่าน
1ผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน.pdf29 พ.ค. 2020ผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน42
2merged (pdf.io).pdf28 เม.ย. 2020รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) รอบ 6 เดือน พ.ศ.256342
3วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน.pdf24 เม.ย. 2020การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256337
4รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ.pdf3 ม.ค. 2020การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.256236
5รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2561-2564 รอบ 12 เดือน พ.ศ.2562.pdf4 ต.ค. 2019รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) รอบ 12 เดือน พ.ศ.256236
6รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2561-2564 รอบ 6 เดือน.pdf3 พ.ค. 2019รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี(พ.ศ.2561-2564) รอบ 6 เดือน พ.ศ.256242
7รายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการทุจริต (พ.ศ.2561-2564)รอบที่ 1 ปี 61.pdf30 มี.ค. 2018รายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการทุจริต (พ.ศ.2561-2564) รอบที่ 1 พ.ศ.256132
8แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต อบต.อ่ายนาไลย พ.ศ.2562-2564.pdf26 มี.ค. 2018แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564)55