HOME
ร้องเรียนการทุจริต
ITA
LPA
e-GP
ติดต่อหน่วยงาน

แผนป้องกันการทุจริต

แสดง 1 ถึง 20 จาก 34 ผลลัพธ์
#หน้าปกวันที่เรื่องคนอ่าน
1รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงกับผลประโชย.pdf23 มี.ค. 2023วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25669
21 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐบาล.pdf16 มี.ค. 2023แผนป้องกันการทุจริต: รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256521
3ประกาศนโยบาย ไม่รับของขวัญ No Gift Policy  ประจำปีงบประมาณ 2566.pdf15 มี.ค. 2023ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย เรื่องนโยบายไม่รับของขวัญ(์No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ..256616
41 ประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล.pdf15 มี.ค. 2023ประกาศเรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 11
5แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566 -2570.pdf18 ต.ค. 2022แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566 - 2570)60
6แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2565.pdf26 เม.ย. 2022แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 132
740 รายงานการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำเดือน รอบ 6 เดือน 65.pdf26 เม.ย. 2022รายงานการผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในรอบ 6 เดือนแรกประจำปีพ.ศ.2565329
8ข้อ31รายงานผลการดำเนินการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน.pdf11 เม.ย. 2022รายงานผลการดำเนินการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน106
9วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 2565.pdf4 เม.ย. 2022วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565119
10คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต.pdf1 เม.ย. 2022คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ของ อบต.อ่ายนาไลย 113
11ข้อที่ 43 ผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน.pdf1 มี.ค. 2022ผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2565 119
12มาตรการจัเการเรื่องร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย.pdf4 ก.พ. 2022มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุกจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย104
13รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมแล.pdf1 ก.พ. 2022รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 148
14ปนะกาศนโบายงดรับของขวัญ1.pdf1 ก.พ. 2022ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย เรื่องนโยบายไม่รับของขวัญ(์No Gift Policy) ประจำปีพ.ศ.2565153
15ข้อ37.pdf10 ม.ค. 2022ระเบียบกลุ่มพนักงานส่วนตำบลอ่ายนาไลย เพื่อความโปร่งใสในการทำงาน 124
16ประกาศเรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย.pdf10 ม.ค. 2022ประกาศเรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย 120
17รายงายแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในรอบ 12 เดือนประจำเดือน 2564.pdf8 พ.ย. 2021รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในรอบ 12 เดือน ประจำปี พ.ศ.2564179
18รายงานผลการประเมินงาน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.pdf3 พ.ย. 2021รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 166
19ข้อ 31.pdf22 เม.ย. 2021ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในรอบ 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2564 227
20วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ท.pdf5 เม.ย. 2021วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564244