HOME
ร้องเรียนการทุจริต
ITA
LPA
e-GP
ติดต่อหน่วยงาน

แผนอัตรากำลังการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แสดง 1 ถึง 20 จาก 31 ผลลัพธ์
#หน้าปกวันที่เรื่องคนอ่าน
1pdf24_merged (3).pdf5 ต.ค. 2022แผนอัตรากำลัง 3 ปี อบต.อ่ายนาไลย ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566 (เพิ่มเติมฉบับที่ 3) 9
2ข้อ 28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564.pdf27 เม.ย. 2022รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564114
325 , 27 แผนพัฒนาบุคลากร 64-66 อ่ายนาไลย เวป.pdf1 เม.ย. 2022แผนพัฒนาบุคลากร ปี พ.ศ. 2564 - 2566 112
4เรื่อง การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย ประจำปีงบประมาณ 2565.pdf10 ม.ค. 2022ประกาศ การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย ประจำปีงบประมาณ 2565103
5เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลอ่ายนาไลย.pdf10 ม.ค. 2022ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลอ่ายนาไลย 103
6แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2564-2566 (เพิ่มเติมฉบับที่ 2).pdf14 ธ.ค. 2021แผนอัตรากำลัง 3 ปี อบต.อ่ายนาไลย ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566 (เพิ่มเติมฉบับที่ 2) 144
7โครงการยกย่องบุคคลต้นแบบดีเด่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม ปี 2564 (ภายใน).pdf4 ต.ค. 2021โครงการยกย่องบุคคลต้นแบบดีเด่น "ด้านคุณธรรม จริยธรรม" ขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564101
8โครงการยกย่องและเชิดชูเกียรติบุคคลภายนอก ปี 2564.pdf4 ต.ค. 2021โครงการยกย่องและเชิดชูเกียรติบุคคลภายนอกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย ปี 256497
9ยกย่องเชิดชูหน่วยงานภายนอก.pdf4 ต.ค. 2021โครงการยกย่องและเชิดชูเกียรติหน่วยงานภายนอกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ.256495
10ประกาศแผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัย.pdf30 ก.ย. 2021แผนการเสริมสร้าง มาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256498
11ประกาศแผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัย.pdf30 ก.ย. 2021แผนการเสริมสร้าง มาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256495
12โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป.pdf16 ก.ค. 2021โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย ประจำปีงบประมาณ 256493
13ข้อที่ 26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล.pdf1 มี.ค. 2021การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล224
14แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564-2566 ลงเวป.pdf18 ก.พ. 2021แผนอัตรากำลัง 3 ปี อบต.อ่ายนาไลย ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566239
15แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2564-2566 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1) ลงเวป.pdf18 ก.พ. 2021แผนอัตรากำลัง 3 ปี อบต.อ่ายนาไลย ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1) ปรับปรงุโครงสร้าง197
16แผนพัฒนาบุคลากร อบต.อ่ายนาไลย 2564-2566 ลงเวป.pdf18 ก.พ. 2021แผนพัฒนาบุคลากร อบต.อ่ายนาไลย 2564-2566251
17ข้อที่ 25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล.pdf30 พ.ย. 2020นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 207
18ข้อที่ 28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี.pdf3 พ.ย. 2020รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี221
19ข้อที่ 27 หลักเกณฑ์การบริหาร.pdf5 ต.ค. 2020หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล212
20การสรรหาพนักงานส่วนตำบลเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน.pdf15 มิ.ย. 2020การสรรหาพนักงานส่วนตำบลเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน223