HOME
ร้องเรียนการทุจริต
ITA
LPA
e-GP
ติดต่อหน่วยงาน

แผนอัตรากำลังการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แสดง 1 ถึง 12 จาก 12 ผลลัพธ์
#หน้าปกวันที่เรื่องคนอ่าน
1การสรรหาพนักงานส่วนตำบลเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน.pdf15 มิ.ย. 2020การสรรหาพนักงานส่วนตำบลเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน23
2การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1.pdf3 เม.ย. 2020การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 121
3มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อบต.อ่ายนาไลย.pdf3 ม.ค. 2020มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อบต.อ่ายนาไลย13
4ระเบียบกลุ่มพนักงานส่วนตำบลอ่ายนาไลย เพื่อความโปร่งใสในการทำงาน อบต.อ่ายนาไลย.pdf3 ม.ค. 2020ระเบียบกลุ่มพนักงานส่วนตำบลเพื่อความโปร่งใสในการทำงาน อบต.อ่ายนาไลย10
5รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562.pdf31 ต.ค. 2019รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256218
6รายงานแบบประเมินความพึงพอใจและแรงจูงใจของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562.pdf11 ต.ค. 2019รายงานแบบประเมินความพึงพอใจและแรงจูงใจของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256220
7หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร.pdf30 ก.ย. 2019หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร11
8หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร.pdf6 ก.ย. 2019หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร20
9หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร.pdf17 พ.ค. 2019หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร18
10แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563.pdf2 ต.ค. 2017แผนอัตรากำลัง 3 ปี อบต.อ่ายนาไลย ประจำปีงบประมาณ 2561 - 256326
11แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2561 - 2563.pdf2 ต.ค. 2017แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2561 - 256320
12ประกาศ.pdf3 มี.ค. 2016ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย เรื่อง การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย14