HOME
ร้องเรียนการทุจริต
ITA
LPA
e-GP
ติดต่อหน่วยงาน

แผนอัตรากำลังการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แสดง 1 ถึง 20 จาก 30 ผลลัพธ์
#หน้าปกวันที่เรื่องคนอ่าน
1ข้อ 28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564.pdf27 เม.ย. 2022รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256459
225 , 27 แผนพัฒนาบุคลากร 64-66 อ่ายนาไลย เวป.pdf1 เม.ย. 2022แผนพัฒนาบุคลากร ปี พ.ศ. 2564 - 2566 60
3เรื่อง การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย ประจำปีงบประมาณ 2565.pdf10 ม.ค. 2022ประกาศ การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย ประจำปีงบประมาณ 256550
4เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลอ่ายนาไลย.pdf10 ม.ค. 2022ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลอ่ายนาไลย 49
5แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2564-2566 (เพิ่มเติมฉบับที่ 2).pdf14 ธ.ค. 2021แผนอัตรากำลัง 3 ปี อบต.อ่ายนาไลย ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566 (เพิ่มเติมฉบับที่ 2) 94
6โครงการยกย่องบุคคลต้นแบบดีเด่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม ปี 2564 (ภายใน).pdf4 ต.ค. 2021โครงการยกย่องบุคคลต้นแบบดีเด่น "ด้านคุณธรรม จริยธรรม" ขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256446
7โครงการยกย่องและเชิดชูเกียรติบุคคลภายนอก ปี 2564.pdf4 ต.ค. 2021โครงการยกย่องและเชิดชูเกียรติบุคคลภายนอกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย ปี 256448
8ยกย่องเชิดชูหน่วยงานภายนอก.pdf4 ต.ค. 2021โครงการยกย่องและเชิดชูเกียรติหน่วยงานภายนอกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ.256446
9ประกาศแผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัย.pdf30 ก.ย. 2021แผนการเสริมสร้าง มาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256443
10ประกาศแผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัย.pdf30 ก.ย. 2021แผนการเสริมสร้าง มาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256442
11โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป.pdf16 ก.ค. 2021โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย ประจำปีงบประมาณ 256444
12ข้อที่ 26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล.pdf1 มี.ค. 2021การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล169
13แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564-2566 ลงเวป.pdf18 ก.พ. 2021แผนอัตรากำลัง 3 ปี อบต.อ่ายนาไลย ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566181
14แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2564-2566 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1) ลงเวป.pdf18 ก.พ. 2021แผนอัตรากำลัง 3 ปี อบต.อ่ายนาไลย ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1) ปรับปรงุโครงสร้าง146
15แผนพัฒนาบุคลากร อบต.อ่ายนาไลย 2564-2566 ลงเวป.pdf18 ก.พ. 2021แผนพัฒนาบุคลากร อบต.อ่ายนาไลย 2564-2566175
16ข้อที่ 25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล.pdf30 พ.ย. 2020นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 156
17ข้อที่ 28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี.pdf3 พ.ย. 2020รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี166
18ข้อที่ 27 หลักเกณฑ์การบริหาร.pdf5 ต.ค. 2020หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล159
19การสรรหาพนักงานส่วนตำบลเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน.pdf15 มิ.ย. 2020การสรรหาพนักงานส่วนตำบลเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน173
20การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1.pdf3 เม.ย. 2020การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1165