HOME
ร้องเรียนการทุจริต
ITA
LPA
e-GP
ติดต่อหน่วยงาน

แผนการดำเนินงาน

แสดง 1 ถึง 17 จาก 17 ผลลัพธ์
#หน้าปกวันที่เรื่องคนอ่าน
1รายงานการประชุม 11 ส.ค 2564.pdf27 ส.ค. 2021รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 3/2564109
2รายงานการประชุม 5 ส.ค 2564.pdf20 ส.ค. 2021รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2/2564112
3รายงานการประชุม 3 สิงหาคม 2564.pdf11 ส.ค. 2021รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1/2564115
4รายงานการประชุม 23 เม.ย 2564.pdf30 เม.ย. 2021รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1/2564108
5รายงานการประชุม 11 ก.พ.2564.pdf22 ก.พ. 2021รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2564109
6รายงานการประชุม 2 ก.พ.2564.pdf8 ก.พ. 2021รายงานการประชุมสภาองคืการบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2564107
7รายงานการประชุมสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 (14 ส.ค 63).pdf25 ส.ค. 2020รายงานการประชุมสภาฯสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 14 สิงหาคม 2563 166
8รายงานการประชุมวิสามัญ 2 (3 ก.ค 63).pdf10 ก.ค. 2020รายงานการประชุมสภาฯสมัยวิสามัญสมัยที่ 2/2563 วันที่ 3 กรกฎาคม 2563166
9รายงาน การประชุมวิสามัญ  1 (29 มิ.ย 63).pdf3 ก.ค. 2020รายงานการประชุมสภาฯสมัยวิสามัญที่ 1/2563 วันที่ 23 มิถุนายน 2563154
10รายงานประชุมสามัญ 2 (23 เม.ย.63).pdf30 เม.ย. 2020รายงานการประชุมสภาฯสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 23 เมษายน 2563151
11รายงานประชุมสามัญ 2 (23 เม.ย.63).pdf30 เม.ย. 2020รายงานการประชุมสภาฯสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 23 เมษายน 2563160
12รายงานประชุมสามัญ 1 (14 ก.พ 63).pdf21 ก.พ. 2020รายงานการประชุมสภาสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563156
136 ธันวาคม 62.pdf13 ธ.ค. 2019รายงานการประชุมสภฯ วันที่ 13 ธันวาคม 2562235
1414 ส.ค 62.pdf23 ส.ค. 2019รายงานการประชุมสภาฯ 14 สิงหาคม 2562229
158 สิง.ค 62.pdf23 ส.ค. 2019รายงานการประชุมสภาฯ 8 สิงหาคม 2562 240
1630 เม.ย 62.pdf3 พ.ค. 2019รายงานการประชุมสภาฯ วันที่ 30 เมษายน 2562229
1715 ก.พ.62.pdf22 ก.พ. 2019รายงานการประชุมสภา วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562212