HOME
ร้องเรียนการทุจริต
ITA
LPA
e-GP
ติดต่อหน่วยงาน

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 ผลลัพธ์
#หน้าปกวันที่เรื่องคนอ่าน
1เพิ่มเติมครั้งที่2.pdf6 พ.ค. 2022แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 พ.ศ.2564 (แก้ไข ครั้งที่ 3/2565)71
2เพิ่มเติมครั้งที่3.pdf6 พ.ค. 2022แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 –2565)เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 (แก้ไขครั้งที่ 4/2565)56
3รวมแล้ว_compressed.pdf28 มี.ค. 2022แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย (พ.ศ.2566-2570)141
4ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570).pdf3 ก.พ. 2022ประกาศใช้แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย (พ.ส.2566 - 2570 )98
5แผนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่2 พ.ศ.2564.pdf4 ส.ค. 2021แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 –2565)เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2564142
6แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 อบต.อ่ายนาไลย.pdf25 ธ.ค. 2020แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563190
7แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 63.pdf11 ก.ย. 2020แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563235
8แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565.pdf21 มิ.ย. 2019แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565298
9แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครังที่ 1 พ.ศ.2561.pdf4 พ.ค. 2018แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561222
10แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 อบต.อ่ายนาไลย.pdf4 พ.ย. 2016แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)241