HOME
ร้องเรียนการทุจริต
ITA
LPA
e-GP
ติดต่อหน่วยงาน

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ

แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 ผลลัพธ์
#หน้าปกวันที่เรื่องคนอ่าน
1รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565.pdf23 มี.ค. 2023รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25655
2ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย ปี 2564.pdf4 เม.ย. 2022รายงานผลความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย ประจำปีงบประมาณ 2564 105
3ข้อที่ 16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ.pdf2 พ.ย. 2020รายงายผลความพึงพอใจการให้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย ประจำปีงบประมาณ 2563227
426.องค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย.pdf9 ต.ค. 2019รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562240
5merged (pdf.io) (22).pdf9 ต.ค. 2019รายงานการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562245
6รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อ อบต.อ่ายนาไลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561.pdf30 ต.ค. 2018รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561226