HOME
ร้องเรียนการทุจริต
ITA
LPA
e-GP
ติดต่อหน่วยงาน

เอกสารเผยแพร่/ดาวน์โหลด

แสดง 1 ถึง 20 จาก 55 ผลลัพธ์
#หน้าปกวันที่เรื่องคนอ่าน
1แต่งตั้ง เป็นเจ้าหน้าที่.pdf10 มี.ค. 2023แต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นนายทะเบียนประวัติและเจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติ3
2ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลต้นแบบ.pdf3 ก.พ. 2023ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีคัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256612
3คำสั่งแต่งตั้งกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม ปี 66.pdf3 ก.พ. 2023คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 256614
4คำสั่งมอบอำนาจนายกให้รองนายกปฏิบัติราชการแทน.pdf26 ม.ค. 2023คำสั้้งมอบอำนาจนายกให้รองนายกปฏิบัติราชการแทน15
5แบบขออนุมัติบันทึกเวลาการมาปฏิบัติราชการ.pdf26 ม.ค. 2023แบบขออนุมัติบันทึกเวลาการมาปฏิบัติราชการ(แสกนลายนิ้วมือ)17
6ใบลาพักผ่อน.pdf26 ม.ค. 2023ใบลาพักผ่อน24
7ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว.pdf26 ม.ค. 2023ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว16
8แบบขออนุมัติบันทึกเวลาการมาปฏิบัติราชการ.pdf9 ธ.ค. 2022แบบขออนุมัติบันทึกเวลาการมาปฏิบัติราชการ32
9แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน สป.pdf1 ส.ค. 2022แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย65
10แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผอกษ.pdf1 ส.ค. 2022แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม61
11การมอบอำนาจของนายกให้ปลัด.pdf1 ส.ค. 2022การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย59
12การมอบอำนาจของนายกให้รองนายก.pdf1 ส.ค. 2022การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย54
13แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนายก.pdf1 ส.ค. 2022แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย66
14แต่่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผอ.คลัง.pdf1 ส.ค. 2022แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง55
15แต่งตั้งผู้รักษาราชารแทน ผอ.ช่าง.pdf1 ส.ค. 2022แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง61
16แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัด.pdf1 ส.ค. 2022แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย59
17มอบอำนาจให้รองปลัด ปฏิบัติราขการแทนปลัด.pdf1 ส.ค. 2022การมอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย57
18แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน สป.pdf1 ส.ค. 2022แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย59
19แต่งต้่งผู้ปฏิบัติราขการแทน คลัง.pdf1 ส.ค. 2022แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง54
20แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน ผอ ช่าง.pdf1 ส.ค. 2022แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง64