HOME
ร้องเรียนการทุจริต
ITA
LPA
e-GP
ติดต่อหน่วยงาน

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 ผลลัพธ์
#หน้าปกวันที่เรื่องคนอ่าน
1ข้อที่ 15 รายงานสถิติการให้บริการ.pdf28 เม.ย. 2022สถิติการให้บริการประชาชนตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบลอ่ายนาไลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256589
2ข้อที่ 15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ พี่เมย์.pdf22 เม.ย. 2021รายงานผลการให้บริการจำนวนผู้ที่มาติดต่อลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)226
3ข้อที่ 15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ พี่เอส.pdf22 เม.ย. 2021 รายงานผลการให้บริการงานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)206
415 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ พี่แจน.pdf22 เม.ย. 2021รายงานการให้บริการรับชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)208
5merged (pdf.io) (18).pdf1 พ.ค. 2020รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน (สถิติด้านการให้บริการรับชำระภาษี)227
6รายงานข้อมูลการให้บริการ การช่วยเหลือประชาชน.pdf1 พ.ค. 2020รายงานข้อมูลการให้บริการ การช่วยเหลือประชาชน241
7รายงานข้อมูลการก่อสร้างครึ่งปีแรก ต.ค.62-เม.ย.63.pdf1 พ.ค. 2020รายงานข้อมูลการก่อสร้างครึ่งปีงบประมาณแรก (ตุลาคม 2562 - เมษายน 2563)218
8รายงานข้อมูลการลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563.pdf1 พ.ค. 2020รายงานข้อมูลการลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2563235
9merged (pdf.io) (8).pdf28 เม.ย. 2020รายงานผลการดำเนินการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)239
10สถิติการให้บริการประชาชน พ.ศ.2562.pdf3 ม.ค. 2020สถิติการให้บริการประชาชน พ.ศ.2562235