HOME
ร้องเรียนการทุจริต
ITA
LPA
e-GP
ติดต่อหน่วยงาน

แผนจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

แสดง 21 ถึง 40 จาก 47 ผลลัพธ์
#หน้าปกวันที่เรื่องคนอ่าน
21202109091517.pdf9 ก.ย. 2021ประกาศประชาสัมพันธ์ เผยแพร่เปลี่ยนแปลงแผนการจัดจ้าง โครงการปรับปรุงผิวทางเป็น Asphaltic Concrete จำนวน 12 จุด บ้านนาไลย ม.2 และบ้านพะเยา ม.3ฯ147
22แผนก่อสร้างถนน คสล. ม.4,5,10.pdf11 ส.ค. 2021ประกาศประชาสัมพันธ์ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.4,5,10 จำนวน 7 ช่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565141
23แผนขุดลอกหน้าฝายนาไลย ม.2.pdf11 ส.ค. 2021ประกาศประชาสัมพันธ์ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการขุดลอกหน้าฝายนาไลยเพื่อการเกษตร บ้านนาไลย หมู่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565167
24แผนก่อสร้างระบบผลิตประปา ม.2.pdf11 ส.ค. 2021ประกาศประชาสัมพันธ์ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ บ้านนาไลย หมู่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565163
25เปลี่ยนแปลงแผน ตลิ่ง บ้านนาผา ม.1.pdf24 พ.ค. 2021ประกาศประชาสัมพันธ์ เผยแพร่เปลี่ยนแปลงแผนการจัดจ้าง โครงการซ่อมแซมและป้องกันตลิ่งพัง บ้านนาผา หมู่ที่ 1 ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน164
26เปลี่ยนแปลงแผน ตลิ่ง บ้านนาไลยใต้ ม.10.pdf24 พ.ค. 2021ประกาศประชาสัมพันธ์ เผยแพร่เปลี่ยนแปลงแผนการจัดจ้าง โครงการซ่อมแซมและป้องกันตลิ่งพัง บ้านนาไลยใต้ หมู่ที่ 10 ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน174
27202105211523.pdf21 พ.ค. 2021ประกาศประชาสัมพันธ์ เผยแพร่เปลี่ยนแปลงแผนการจัดจ้าง โครงการซ่อมแซมและป้องกันตลิ่งพัง บ้านนาผา หมู่ที่ 1 ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน164
28202105211523.pdf21 พ.ค. 2021ประกาศประชาสัมพันธ์ เผยแพร่เปลี่ยนแปลงแผนการจัดจ้าง โครงการซ่อมแซมและป้องกันตลิ่งพัง บ้านนาผา หมู่ที่ 1 ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน174
29ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างโครงการซ่อมแซมและป้องกันตลิ่ง บ้านนาผา ม.1.pdf5 พ.ค. 2021ประกาศประชาสัมพันธ์ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมแซมและป้องกันตลิ่งพัง บ้านนาผา หมู่ที่ 1 ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน158
30ประกาศแผนจัดจ้างโครงการซ่อมแซมและป้องกันตลิ่งพัง บ้านนาไลยใต้ ม.10.pdf3 พ.ค. 2021ประกาศประชาสัมพันธ์ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมแซมและป้องกันตลิ่งพัง บ้านนาไลยใต้ หมู่ที่ 10 ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน157
31ประกาศแผนจ้างออกแบบโครงการซ่อมแซมและป้องกันตลิ่งพัง.pdf30 เม.ย. 2021ประกาศประชาสัมพันธ์ เผยแพร่แผนจ้างออกแบบและคำนวณโครงการซ่อมแซมและป้องกันตลิ่งพัง จำนวน 3 โครงการ 162
32แผนจ้างออกแบบ ม.4.pdf17 ก.พ. 2021ประกาศประชาสัมพันธ์ เผยแพร่แผนจ้างออกแบบและคำนวณโครงการขุดลอกสระน้ำห้วยเคียนและห้วยสัก ม.4194
33202101281329.pdf28 ม.ค. 2021ประกาศเผยแพร่แก้ไขเปลี่ยนแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการซ่อมสร้างปรับปรุงถนน คสล.เป็นถนนลาดยางผิวจราจร pala Asphaltic Concrete275
34202101220958.pdf18 ม.ค. 2021ประกาศประชาสัมพันธ์ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง และยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง212
35202012281437.pdf25 ธ.ค. 2020ประกาศประชาสัมพันธ์ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติคคอนกรีตและถนนภายในหมู่บ้าน หมู่2 เชื่อมหมู่10 ประจำปี2564218
36202011301344.pdf16 ต.ค. 2020ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แบบ ผด.2)228
37แผนจัดซื้อจัดจ้าง64.pdf2 ต.ค. 2020ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564217
38202009081150.pdf2 ก.ย. 2020ประกาศประชาสัมพันธ์ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา บ้านนาผา หมู่ที่ 1 ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ตามแบบบัญชีฯ219
39ก่อสร้างถนน 2 สาย.pdf6 ส.ค. 2020ประกาศประชาสัมพันธ์ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. (จ่ายขาดเงินสะสม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 215
40202008070808.pdf6 ส.ค. 2020ประกาศประชาสัมพันธ์ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. (จ่ายขาดเงินสะสม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 214