HOME
ร้องเรียนการทุจริต
ITA
LPA
e-GP
ติดต่อหน่วยงาน

แผนจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

แสดง 1 ถึง 20 จาก 42 ผลลัพธ์
#หน้าปกวันที่เรื่องคนอ่าน
120221111142441089.pdf10 พ.ย. 2022เปลี่ยนแปลงเผยแพร่เปลี่ยนแปลงแผนการจัดจ้าง โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวฯ งบอุดหนุน 665
220221109113329016.pdf7 พ.ย. 2022เปลี่ยนแปลงเผยแพร่เปลี่ยนแปลงแผนการจัดจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเป็นถนนลาดยาง Asphaltic Concreteม.6,7,8,11ฯ6
320220928124111217.pdf28 ก.ย. 2022ประกาศประชาสัมพันธ์ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256617
420220921164225751.pdf21 ก.ย. 2022ประกาศประชาสัมพันธ์ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านพะเยา ม.3 เชื่อมบ้านม่วงเนิ้ง ม.9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256518
520220921164215573.pdf21 ก.ย. 2022ประกาศประชาสัมพันธ์ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านพะเยา ม.3 เชื่อมบ้านโพธิ์ชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256521
620220919172531650.pdf19 ก.ย. 2022ประกาศประชาสัมพันธ์ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างออกแบบงานก่อสร้างและคำนวณโครงการซ่อมแซมฝาย คสล. หมู่ 2,4,5,9ฯ17
7ปรับปรุงถนนเป็นลาดยาง งบ 66.pdf31 ส.ค. 2022ประกาศประชาสัมพันธ์ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเป็นถนนลาดยาง Asphaltic Concrete หมู่ที่ 6 บ้านฝั่งหมิ่น หมู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256626
8ปรับปรุงถนนเป็นลาดยาง งบ 66.pdf31 ส.ค. 2022ประกาศประชาสัมพันธ์ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเป็นถนนลาดยาง Asphaltic Concrete หมู่ที่ 6 บ้านฝั่งหมิ่น หมู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256628
9ระบบผลิตประปา ม.4 งบ66.pdf31 ส.ค. 2022ประกาศประชาสัมพันธ์ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านใหม่เจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256626
10ซ่อมฝายคอนกรีต งบ 66.pdf31 ส.ค. 2022ประกาศประชาสัมพันธ์ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างซ่อมแซมฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2,4,5,9 ตำบลอ่ายนาไลย จำนวน 4 แห่ง ความยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256631
11พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว งบ 66.pdf31 ส.ค. 2022ประกาศประชาสัมพันธ์ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อ่างเก็บน้ำห้วยนาไลย โดยปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256626
12แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565.pdf29 ต.ค. 2021ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565123
13แผน ผด.2 ปี 65.pdf29 ต.ค. 2021ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (แบบ ผด.2)114
1420211021150655587.pdf21 ต.ค. 2021เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา บ้านนาไลย หมู่ที่ 2 ต.อ่ายนาไลย อ.เวียงสา จ.น่าน ตามแบบบัญชีฯ100
15เปลี่ยนแปลงแผนถนนลาดยาง ม.3.pdf16 ก.ย. 2021เปลี่ยนแปลงเผยแพร่เปลี่ยนแปลงแผนการจัดจ้าง โครงการปรับปรุงผิวทางเป็น Asphaltic Concrete จำนวน 12 จุด บ้านนาไลย ม.2 และบ้านพะเยา ม.3ฯ108
16202109091517.pdf9 ก.ย. 2021ประกาศประชาสัมพันธ์ เผยแพร่เปลี่ยนแปลงแผนการจัดจ้าง โครงการปรับปรุงผิวทางเป็น Asphaltic Concrete จำนวน 12 จุด บ้านนาไลย ม.2 และบ้านพะเยา ม.3ฯ110
17แผนก่อสร้างถนน คสล. ม.4,5,10.pdf11 ส.ค. 2021ประกาศประชาสัมพันธ์ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.4,5,10 จำนวน 7 ช่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565107
18แผนขุดลอกหน้าฝายนาไลย ม.2.pdf11 ส.ค. 2021ประกาศประชาสัมพันธ์ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการขุดลอกหน้าฝายนาไลยเพื่อการเกษตร บ้านนาไลย หมู่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565127
19แผนก่อสร้างระบบผลิตประปา ม.2.pdf11 ส.ค. 2021ประกาศประชาสัมพันธ์ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ บ้านนาไลย หมู่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565129
20เปลี่ยนแปลงแผน ตลิ่ง บ้านนาผา ม.1.pdf24 พ.ค. 2021ประกาศประชาสัมพันธ์ เผยแพร่เปลี่ยนแปลงแผนการจัดจ้าง โครงการซ่อมแซมและป้องกันตลิ่งพัง บ้านนาผา หมู่ที่ 1 ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน130