HOME
ร้องเรียนการทุจริต
ITA
LPA
e-GP
ติดต่อหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ประจำปี 2563 (หมู่ 5-11)

ประกาศแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตามมาตรา 31 และมาตรา 32 (หมู่ 5-11)

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม ค.ศ. 2020 อ่าน(118) โดย ขวัญชนิตว์ แสงศรุตอัตนนท์