HOME
ร้องเรียนการทุจริต
ITA
LPA
e-GP
ติดต่อหน่วยงาน

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อ่างเก็บน้ำห้วยนาไลย โดยปรับปรุงภูมิทัศน์ขุดลอก ปูพื้นหินคลุกฯ เงินอุดหนุนปี66

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อ่างเก็บน้ำห้วยนาไลย โดยปรับปรุงภูมิทัศน์ขุดลอก ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๔,๕๔๕ ลูกบาศก์เมตร ปูพื้นหินคลุกปลายตะแกรงและติดตั้งรั้วเหล็กความยาวรวม ๓๐๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ,๐๖๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน ค.ศ. 2022 อ่าน(14) โดย กชพรรณ ณ น่าน