HOME
ร้องเรียนการทุจริต
ITA
LPA
e-GP
ติดต่อหน่วยงาน

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่เจริญราษฎร์ บ้านอ่าย     บ้านนาไลยใต้ หมู่ที่ ๔,๕,๑๐ ตำบลอ่ายนาไลยพื้นที่รวม ๑๓,๐๗๒ ตารางเมตร จำนวน ๗ ช่วง องค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดยวิธีคัดเลือก งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 3,197,000.00 บาท (สามล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)  ในวันศุกร์  ที่ 20  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 10.00 น.  ณ  สถานที่ก่อสร้าง

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันพุธที่ 18 พฤษภาคม ค.ศ. 2022 อ่าน(61) โดย กชพรรณ ณ น่าน