HOME
ร้องเรียนการทุจริต
ITA
LPA
e-GP
ติดต่อหน่วยงาน

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่  ๙๐ ล้านต้น"

วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น.

 - นายพิพัฒน์ เพ็ชร์พิพัฒน์ 
นายอำเภอเวียงสา ได้เป็นประธานเปิดงานโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่  ๙๐ ล้านต้น" ณ ป่าชุมชน หมู่ที่ 4 บ้านใหม่เจริญราษฎร์ ต.อ่ายนาไลย อ.เวียงสา จ.น่าน โดยมี นายสมหวัง ใจหมั่น นายก อบต. 
อ่ายนาไลย พร้อมคณะผู้บริหาร และหน่วยงานราชการ ประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันปลูกป่า โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดี สนองพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ของประเทศตามนโยบายของรัฐบาล 
ส่งเสริมให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เผยแพร่ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน ค.ศ. 2022 เข้าชม(15)